Anunt privind aplicarea Legii nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

ANUNT

privind aplicarea Legii nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea

Legii fondului funciar nr.18/1991

În baza Legii nr.123/2023 pentru completarea si modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, persoanele interesate  pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de  18 NOIEMBRIE 2023.

Art.27 alin. (21): Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a)dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

b)pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

PERSOANELE ÎNDREPTĂȚITE POT DEPUNE CERERI LA PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA, PERSONAL SAU PRIN POŞTĂ, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE, PÂNĂ LA DATA DE 18 NOIEMBRIE 2023.

Modelul cererii este pus la dispoziție la sediul Primăriei orașului Petrila sau se poate descărca de pe site-ul: www.orașulpetrila.ro.

ACTELE DOVEDITOARE POT FI DEPUSE ÎMPREUNĂ CU CEREREA SAU ULTERIOR.

  ACTELE DOVEDITOARE necesar  a  fi  depuse  de persoanele care solicită emiterea titlului de proprietate în temeiul art. 27 alin. (21) din legea fondului funciar nr.18/1991,republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârii nr.44/23.05.2023 a Comisiei Județene Hunedoara pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, sunt următoarele:

1. Copii de pe  act/acte de identitate și acte de stare civilă - naștere, căsătorie, după caz;  în cazul în care solicitantul formulează cererea în calitate de moștenitor, se vor depune acte de deces și certificat de moștenitor/de calitate succesorală

2. Memoriu tehnic, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI / OCPI Hunedoara, prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (modelul este pus la dispoziție la sediul Primăriei orașului Petrila sau se poate descarca de pe site-ul www.orașulpetrila.ro.)

3. Plan de amplasament și delimitare a imobilului,  întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI / OCPI Hunedoara, potrivit Anexei nr. 16 la Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.600/2023, (Regulament), însușit prin semnătură și ștampilă de președintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, luat în evidență, fără suprapunere cu imobile limitrofe, la data de .....

4. Adeverință eliberată de Primăria orașului Petrila din care să rezulte suprafața înscrisă în Registrul agricol

5. Certificat de atestare fiscală  eliberat de Serviciul Impozite șI Taxe Locale Petrila

6. În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată, o declarație pe propia răspundere din partea solicitantului din care să rezulte care este soluția rămasă definitivă.

În cazul în care documentele se depun personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora. Când se transmit prin poştă, copiile xerox vor fi semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.

 

PRIMARUL ORAȘULUI PETRILA                                        SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI PETRILA

              Vasile             JURCA                                                                            Adriana-Elena DĂIAN