Anunt ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

Nr.  7772/59735 / 15.09. 2023

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

 

            Având în vedere prevederile art. 9 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora,

 “Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor și/sau în SIIE, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se atribuie în condițiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor,"

 vă invităm să depuneți cereri de închiriere pentru închirierea pășunilor aflate în domeniul privat al orașului Petrila,disponibile, după cum urmează:

  1. Pășunea ”Slavei Mija” –  CF 65636 – 4,53 ha, conform HCL nr. 195 / 31.08.2023 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr 55/29130/25.05.2022 și inițierea procedurii de închiriere, prin atribuire directă a pășunii ” Slavei Mija ” prețul minim de inchiriere este  249,6 lei/ha/an, și 1 încarcatura optima de animale - 12 cap. ovine/caprine; 2 cap.vaci și alte bovine > 2 ani; 3 cap. bovine între 6 luni și 2 ani; 5 cap. bovine < 6 luni; 2 cap. cabaline > 6 luni, pășune identificată în bloc fizic 6690.

Durata inchiriereii este de 7 ani.

Asociaţiile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul UAT Petrila cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite  înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului.

            Cererile de atribuire directa, însoțite de documentele necesare în vederea participării la procedura de atribuire directa se depun începând din data de 18.09.2023 până la data de 22.09.2023, la registratura Primăriei orașului Petrila.

            Documentatia de atribuire si informatii suplimentare se obțin de la sediul Primăriei orașului Petrila, str.Republicii , nr. 196, Compartimentul agricol si Biroul Patrimoniul Domeniului Public si Cadastru.

 

PRIMAR

VASILE JURCA