Serviciul achizitii

ACTIVITATEA 
SERVICIULUI ACHIZITII, INVESTITII, PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA, 
MANAGEMENTUL CALITATII

 

 

Se afla in coordonarea si subordinea directa a Primarului orasului Petrila, fiind compartimentat si avand ca principale atributii dupa cum urmeaza:

1. Proiecte cu finantare internationala:

• urmareste ofertele de finantari aparute pe piata 
• intocmeste planurile de achizitii pentru proiectele cu finantare internationala
• organizeaza procedurile pentru atribuirea contractelor de produse, servicii, lucrari, dupa caz, in conformitate cu acordul de grant, contractele necesare pentru implementarea proiectului, indeplineste atributii de management de proiect
• intocmeste documentatiile pentru proiectele de hotarari initiate de Primarul orasului Petrila referitoare la finantari;
• pregateste documente saptamanal sau de cate ori este nevoie, face reactualizarile acestora lunar sau mai des daca se impune pentru pagina WEB a orasului
• respecta legea privind securitatea si sanatatea in munca in conformitate cu art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2007
• studiaza actele normative in vigoare privind activitatea pe care o desfasoara si le pune in aplicare intocmai
• intocmirea de diverse situatii si adrese
• participa la instruirea in domeniul calitatii organizate de institutie si aplica corectiile si actiunile corective stabilite;
• intocmeste raportarile pentru proiectele cu finantare internationala;
• intocmeste bugetul proiectelor pentru obtinerea de finantari internationale

2. Managementul calitatii

• indeplineste functia de reprezentant al managementului calitatii
• reprezentantul managementului în domeniul calităţii, are întreaga responsabilitate şi autoritate pentru a implementa şi menţine Sistemul de Management al Calităţii al Primăriei orasului Petrila.
• redactarea de proceduri, procese şi instrucţiuni adecvate astfel încât să se prevadă o abordare comună a calităţii în cadrul Primăriei orasului Petrila şi să se asigure că Sistemul de Management al Calităţii este continuu monitorizat şi îmbunătăţit prin audituri interne şi analize ale managementului.
• isi insuseste si respecta continutul manualului si al procedurilor calitatii;
• RMC, independent de alte responsabilităţi, are autoritate definită care include următoarele:
• să asigure că Sistemul de Management al Calităţii al Primăriei orasului Petrila este implementat şi menţinut în concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă;
• -să raporteze Primarului asupra performanţelor Sistemului de Management al Calităţii, inclusiv nevoile de îmbunătăţire;
• -să asigure că cerinţele clientului sunt conştientizate în interiorul Primăriei orasului Petrila;
• să asigure legătura cu părţile externe în problemele privind Sistemul de Management al Calităţii al Primăriei orasului Petrila.
• -să redacteze documentele SMC;
• -să elaboreze planificarea auditurilor; 
• -intocmeşte şi semnează graficul anual de audituri interne; 
• -să verifice întocmirea corectă a înregistrărilor calităţii;
• -să participarea la efectuarea auditurilor interne ale calităţii.
• -urmăreşte pregătirea auditului, precum şi întocmirea rapoartelor de audit.
• -monitorizează realizarea şi îmbunătăţirea programului de audit 
• -intocmirea de diverse situatii si adrese; 
• indeplineste functia de auditor al managementului calitatii cu urmatoarele atributii:
• -Analizarea documentelor şi proceselor/activităţilor din zona auditată şi respectarea cerinţelor aplicabile ale auditului
• -Comunicarea şi clasificarea cerinţelor auditului
• -Planificarea şi realizarea efectivă şi eficientă a responsabilităţilor atribuite.
• -Documentarea observaţiilor şi stabilirea neconformităţilor
• -Raportarea rezultatelor auditului
• -Verificarea eficienţei acţiunilor corective şi preventive întreprinse ca urmare a auditului.
• -Conservarea şi păstrarea în siguranţă a documentelor referitoare la audit.
• -Prezentarea raportului de audit
• -Urmărirea şi verificarea implementarii acţiunilor corective şi preventive
• Să asigure legătura cu părţile externe în problemele privind Sistemul de Management al Calităţii al Primăriei orasului Petrila.

3. Achizitii publice:

• intocmeste planul anual al achizitiilor publice;
• intocmeste documentatii pentru achizitionarea de produse, lucrari si servicii conform O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006 si HGR 925/2006 in urma referatelor de necesitate aprobate de catre primarul orasului Petrila si Directorul economic;
• respecta legea privind securitatea si sanatatea in munca in conformitate cu art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2007;
• isi insuseste si respecta continutul manualului si al procedurilor calitatii;
• aplica corectiile si actiunile colective stabilite;
• participa la instruirea in domeniul calitatii organizate de institutie;
• intocmeste raportarile trimestriale pentru Directia de Finante a Jud. Hunedoara;
• intocmeste raportarile si informarile conform prevederior legale, pentru Agentia Nationala de Monitorizare si Reglementarea Achizitiilor publice;
• intocmeste raportarile si informarile conform prevederior legale, pentru Ministerul Finantelor Publice
• intocmeste fisele de achizitii on-line si le transmite Ministerului de Finante;
• organizeaza procedurile pentru atribuirea contractelor de produse, servicii si lucrari conform O.U.G. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006 si HGR 925/2006 
• tine evidenta ofertelor si reactualizeaza dosarele de achizitii publice;
• raspunde de incheierea si urmarirea contractelor de achizitii publice;
• are atributii in gestionarea finantarilor externe; 
• raspunde de inregistrarile in registrele de contracte, oferte, rapoarte de evaluare; 
• intocmirea de diverse situatii si adrese
• studiaza actele normative in vigoare privind activitatea pe care o desfasoara si le pune in aplicare intocmai;

4.CONCESIUNI, VANZARI, INCHIRIERI

• organizeaza procedurile pentru atribuirea contractelor de concesiuni, inchirieri, vanzari prin licitatie publica;
• intocmeste contractele de concesiune, vanzari, inchirieri;
• tine evidenta contactelor de concesiune, vanzare si inchiriere;
• solutioneaza si raspunde in termenul legal la cererile de concesiuni, vanzari, inchirieri;
• incheie acte aditionale la contracte pentru transferul concesiunilor;
• executa punerea in posesie a concesiunilor;
• pregateste documente saptamanal sau de cate ori este nevoie, face reactualizarile acestora lunar sau mai des daca se impune pentru pagina WEB a orasului
• intocmeste diverse situatii si adrese;
• respecta legea privind securitatea si sanatatea in munca in conformitate cu art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2007;
• isi insuseste si respecta continutul manualului si al procedurilor calitatii
• aplica corectiile si actiunile corective stabilite;
• participa la instruirea in domeniul calitatii organizate de institutie

5. INVESTITII

• intocmeste lista de investitii si o propune spre aprobare Consiliului Local
• intocmeste devize estimative pentru lucrarile care urmeaza a fi executate
• urmareste stadiul documentatiilor pentru investitiile noi aprobate
• urmareste executarea lucrarilor de investitii la obiectivele din domeniul public si privat al orasului finantate atat din bugetul local cat si din fonduri externe
• verifica documentatiile de executie si participa la receptiile acestor lucrari
• evidentiaza oportunitatea contractarii unor lucrari ce privesc domeniul public sau privat, in limita sumelor aprobate prin bugetul local si a listei de investitii
• executa antemasuratorile pentru lucrarile de reparatii pe care institutia le are in program sa le desfasoare la sediul propriu si pe raza orasului
• verifica in teren daca s-au respectat termenele pentru inceperea si finalizarea investitiilor, obiectul si valoarea acestora prevazute in contractul de concesiune;

6. Tehnologia informatiei
• realizeaza studii de oportunitate asupra realizarii unor aplicatii informatice
• executa analiza de sistem, subsistem pentru domeniul informational si implicatiile in domeniul operational prin delimitarea sistemului obiect supus analizei si identificarea relatiilor sale cu mediul, identificarea structurilor si activitatilor specifice ale sistemului obiect,precum si a comportarii si a evoilutiei acestuia, identificarea stadiului existent de informatizare, colectarea si sistematizarea cerintelor de informatizare la nivelul utilizatorilor finali, evaluarea critica a situatiei existentei, formularea solutiilor conceptuale, organizationale si tehnice pentru informatizarea sistemului obiect
• realizeaza proiectarea sistemelor, aplicatiilor si modulelor informatice prin: definirea arhitecturii si partial a structurii sistemului informatic, planificarea elaborarii si implementarii sistemului informatic, acordarea de asistenta tehnica in realizarea, implementarea si testarea aplicatiilor informatice, evaluarea rezultatelor solutiilor aplicarea, formularea de propuneri de modificarea si dezvoltarea, instruirea utilizatorilor
• realizarea, testarea si revizuirea aplicatiilor
• realizeaza analiza privind dezvoltarea aplicatiilor
• elaboreaza rapoarte tehnice si recomandari referitoare la exploatarea optima a sistemelor de calcul
• realizeaza produse software, utilitare si medii de lucru pentru utilizatori
• asigura drepturile de acces la informatii pe sistemele de calcul
• instaleaza si intretine sistemul de operare
• asigura actualizarea informatiilor cu echipa service pentru solutionare

7. Centrul de Afaceri

• raspunde de buna functionare a Centrului de Afaceri
• promoveaza Centrul de Afaceri
• mentine relatiile cu IMM-urile ce isi desfasoara activitatea in cadrul acestuia 
• promovarea de noi afaceri si asigurarea formarii in domeniul sustinerii intreprinderilor pentru intreprinzatorii aspiranti