Compartiment U. A. T.

EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare

ART. 2 – Alin. (2¹) – Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire.

Acte necesare:

–   CERERE TIP – completată integral şi corect

PLANURI TOPOGRAFICE/CADASTRALE cu evidenţierea imobilelor în cauză şi a vecinăţăţilor:

a) pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă la una din scările 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, dupa caz, eliberat la cerere de către O.C.P.I

b) pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de Carte Funciară, actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către O.C.P.I.

DOCUMENTUL DE PLATĂ A TAXEI DE ELIBERARE a C.U., în copie.

■ până la 150 mp – 6 lei

■ între 151 – 250 mp inclusiv – 7 lei

■ între 251 – 500 mp inclusiv – 8 lei

■ între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei

■ între 751 – 1000 mp inclusiv – 13 lei

■ peste 1000 mp – 15+0,01 lei/mp pentru ce depăşeşte suprafaţă de 1000 mp

achitată la Serviciul Impozite si Taxe Locale Petrila – str. Republicii, bl. 33, parter  sau în contul RO46TREZ36821160250XXXXX, C.U.I 4375097, prin TREZORERIA Petroşani.

MEMORIU DE PREZENTARE – întocmit de un proiectant autorizat

Nota: Documentaţia se va prezenta în două exemplare.

■    CERERE TIP PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

■ CERERE TIP PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM

EMITEREA  AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 1 – Alin. (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Acte necesare:

–   CERERE TIP – completată integral şi corect – INCLUSIV ANEXA;

–   CERTIFICATUL DE URBANISM – în copie;

–  DOVADA TITLULUI ASUPRA IMOBILULUI, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată sau după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi , în cazul în care legea nu dispune altfel;

–    DOCUMENTAŢIA TEHNICĂD.T. în două exemplare originale;

–   AVIZELE, ACORDURILE ŞI PUNCTUL DE VEDERE/ actul administrativ al autorităţii pentru Protecţia Mediului competente, solicitate prin C.U., în copie;

–   STUDIILE DE SPECIALITATE, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin C.U., în condiţiile legii, un exemplar.

DOVADA ÎNREGISTRĂRII DOCUMENTAŢIE LA ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA (1 exemplar copie)

–  DOCUMENTELE DE PLATĂ ALE TAXELOR LEGALE în vederea autorizării (copie)

Notă: În conformitate cu prevederile art.8, alin.2, din Lege, documentaţia pentru executarea lucrărilor de desfiinţare, elaborate în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru A.C.şi este considerată completă dacă cuprinde şi Certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului.( în copie ).

 

■   CERERE TIP PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

■ CERERE TIP PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE /DESFIINŢARE

 

 

COMUNICĂRI

 

COMUNICARE PRIVIND ÎNCEPEREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII – CĂTRE PRIMĂRIA PETRILA

■ COMUNICARE PRIVIND ÎNCEPEREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII – CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

■ COMUNICARE PRIVIND FINALIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII – CĂTRE PRIMĂRIA PETRILA

■ COMUNICARE PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII – CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

 

 

PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI

NOTA:

1. Datele vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60×90 cm (literele avand o înălţime de cel puţin 5 cm), confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.

 

2. Datele privind identificarea proiectanţilor/constructorilor se înscriu în măsura în care proiectarea/execuţia sunt realizate de mai mulţi operatori.

3. Vederea de ansamblu poate fi: fotografia machetei, o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei.

 

MODEL PENTRU PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI

 

 

 

NOTAREA CONSTRUCŢIEI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

 

 

■ Cerere  – completată de proprietarul imobilului

■ Extras CF de dată curentă ( în original şi de data recentă ) sau Contract de concesiune (copie ), dupa caz

■ Autorizaţia de construire – copie xerox

■ Plan de situaţie cu construcţia realizată – ridicare topografică vizată de Oficiul judetean de cadastru şi publicitate imobiliară

■ Dovada achitării sumei rezultate din calculul regularizării taxei pentru autorizaţia de construire

■ Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

■ Acord notarial al coproprietarilor ( după caz )

Nota : In cazul construcţiilor realizate înainte de 1989, şi dacă nu există A.C., aceasta se înlocuieşte cu Declaraţie notarială în care se va specifica anul construirii şi din care să rezulte că petentul este proprietarul construcţiei.