Atributii

Consiliul Local are urmatoarele atributii principale:

 • alege, din rândul consilierilor, pe viceprimar sau, dupa caz, pe viceprimari
 • aproba statutul orasului si regulamentul de functionare al consiliului
 • aproba studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului
 • aproba organigrama, numarul de personal din Primarie, al regiilor autonome si al serviciilor publice de specialitate, precum si statul de functii, salarizarea, regulamentul de organizare si functionare al Primariei
 • aproba bugetul local, formarea, administrarea si executarea acestuia 
 • aproba virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare 
 • aproba împrumuturile si contul de încheiere a exercitiului bugetar
 • stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, pe timp limitat, în conditiile legii
 • administreaza domeniul public si privat al orasului si exercita drepturile prevazute de lege cu privire la regiile autonome pe care le-a înfiintat 
 • infiinteaza institutii comerciale de interes local 
 • hotaraste asupra concesionarii sau închirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum si asupra participarii, cu capital social sau bunuri, la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local, în conditiile legii
 • numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, pe conducatorii comerciantilor si ai institutiitor publice de interes local, care se afla sub autoritatea sa
 • urmareste, controleaza si analizeaza activitatea comerciantilor si a institutiilor publice, care se afla sub autoritatea sa
 • organizeaza servicii publice de gospodarie comunala, transport local, retele edilitare si altele, în conditii de eficienta si operativitate si asigura buna functionare a acestora
 • asigura conditiile necesare bunei functionari a institutiilor de învatamânt, sanitare, de cultura, de tineret si sport, potrivit legii, urmareste si analizeaza activitatea acestora
 • actioneaza pentru refacerea si protectia mediului înconjurator în scopul cresterii calitatii vietii, contribuie la protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale
 • contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala
 • asigura apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor.