Hotarari ale CL pe 2021

REGISTRU  DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2021

 

 

NR. HOT.

     DATA

                           TITLUL HOTĂRÂRII

OBSERVATII

1

08.01.2021

Hotarare privind aprobarea schimbării temporare a destinației unor spatii din Casa de Cultura “Ladislau Schmidt” din orașul Petrila în, structură medicală - Centru de Vaccinare

 

2

08.01.2021

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 24 ianuarie 2021-24 aprilie 2021

 

3

08.01.2021

Hotarare privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Agenția Pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Petrila, în vederea realizării proiectului ,, Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism , inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”

 

4

19.01.2021

Hotarare privind aprobarea destinației excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

ABROGATĂ PRIN HCL NR. 43/2021

5

19.01.2021

Hotarare privind aprobarea achiziționării serviciilor de administrare a taxei speciale de salubrizare

 

6

28.01.2021

Hotărâre privind aprobarea  Programului anual  al  măsurilor pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, pentru anul 2021

 

7

28.01.2021

Hotărâre privind acordarea de tichete la transportul în comun în anul 2021pentru persoanele cu handicap care au domiciliul pe raza Orașului Petrila

 

8

28.01.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru anul 2021, in orașul Petrila

 

9

28.01.2021

Hotărâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 

10

28.01.2021

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Petrila în domeniul privat al orașului Petrila a unor  imobile

 

11

28.01.2021

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cotei parți de 3/10 din imobilele cladire si teren, identificate în CF nr. 64839  Petrila,situate în strada Republicii, nr. 267, oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

12

28.01.2021

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „EFICIENTIZARE TERMICĂ CLĂDIRI REZIDENȚIALE ORAȘ PETRILA – ETAPA V” pentru blocul nr. 7 din strada 8 Martie

 

13

28.01.2021

Hotărâre privind aprobarea valorilor  activitatilor de iluminat public, practicate de către Serviciul de Utilitati   Publice Petrila

 

14

28.01.2021

Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orașului Petrila.

-MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 18/2021

(în sensul eliminării pozițiilor

nr.: 37,81,87,

108)

-ABROGATĂ PRIN HCL NR. 39/2021

15

29.01.2021

Hotărâre privind aprobarea tarifelor  pentru activitatea de colectare si transportul zapezii de pe caile publice si menținerea  în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, practicate de către Serviciului de Utilitati   Publice Petrila

 

16

02.02.2021

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe către doamna Răduca Laura-Monica și domnul Răduca Daniel, a terenului în suprafață  de 400 mp, situat în str. Tineretului, localitatea Petrila, jud. Hunedoara

ART. 3 MODIFICAT PRIN HCL NR. 64/2021

17

02.02.2021

Hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului local al orasului Petrila din cadrul Asociației “Salvital” Hunedoara si aprobarea încetării Acordului de colaborare nr.30432/29.09.2015 încheiat cu Asociația “Salvital” Hunedoara  

 

18

02.02.2021

Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor  imobile  care alcătuiesc domeniul privat al orașului Petrila, aprobat  prin HCL nr. 14 /2021

 

19

11.02.2021

Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 

20

11.02.2021

Hotărâre privind aprobarea ,, Planului de selectie –componenta initiala, pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC EDIL SAL PREST SA Petrila”

 

21

11.02.2021

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul  ”MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL PETRILA”

 

22

11.02.2021

Hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții „Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în orașul Petrila” și a cheltuielilor legate de proiect

 

23

25.02.2021

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al serviciului social de zi: „Cantina de ajutor social” din cadrul Direcției de Asistență Socială Petrila.

 

24

25.02.2021

Hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la HCL nr. 139/2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al societății comerciale pe acțiuni S.C. EDIL SAL PREST S.A.

 

25

25.02.2021

Hotărâre privind privind aprobarea participării orașului Petrila, județul Hunedoara, ca membru fondator al Asociației „AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE VALEA JIULUI” alături de alte unități administrativ-teritoriale, instituții și organizații neguvernamentale.

 

MODIFICATĂ PRIN HCL 35/2021

(în sensul modificării anexelor nr. 1 și nr. 2);

REVOCATĂ PRIN HCL NR. 80/2021

26

02.03.2021

Hotarare privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Petrila, al domnului Voinic Daniel.

 

27

02.03.2021

Hotarare privind aprobarea „Planului de selectie – componenta integrală pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila” și a Scrisorii de asteptări pentru Consiliul de Administrație al S.C. EDIL SAL PRES S.A. Petrila.

 

28

02.03.2021

Hotarare privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat in Petrila,  str. Minei, nr. 2, înscris in Cartea Funciară nr. 62504 Petrila,regulament Jud. Hunedoara, monument istoric înscris in Lista Monumentelor Istorice cu denumirea Ansamblul ,,Mina Petrila”, cod LMI HD-II-a-A-21106.

 

29

05.03.2021

Hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local al orașului Petrila.

ABROGĂ HCL NR. 48/2017

30

31.03.2021

Hotărâre privind modificarea  anexei la HCL nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate.

 

31

31.03.2021

Hotărâre privind aprobarea retragerii titlului de „Cetățean de onoare al orașului Petrila”, acordat domnului Daniliuc Dumitru.

RETRAGE TITLUL ACORDAT PRIN HCL 24/2000

32

31.03.2021

Hotărâre privind  aprobarea modului de întocmire si tinere la zi a registrului agricol, la nivelul orașului Petrila

 

33

31.03.2021

Hotărâre privind  aprobarea  Metodologiei pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de serviciile Cantinei de ajutor social.

 

34

31.03.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor din orașul  Petrila

 

35

31.03.2021

Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 25/2021 privind aprobarea participării orasului Petrila, județul Hunedoara, ca membru fondator al Asociației ,,AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE VALEA JIULUI” alături de alte unități administrativ-teritoriale, instituții și organizații neguvernamentale.

 

36

31.03.2021

Hotărâre privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a domnilor Î LUDOVIC, MARC ZORIȚA, VÂȚ EMILIA-SIMONA și BARNA DACIAN- NICOLAE a  terenului identificat în CF nr. 60736 Petrila , nr. cadastral 1914/216/I/P/1, în suprafață de 43 mp, prin ordin al prefectului.

 

37

31.03.2021

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a imobilului teren în suprafață de 22 mp,  identificat în CF. nr. 64835, situat în str. Prundului, FN, oraș Petrila, jud. Hunedoara.

 

38

31.03.2021

Hotărâre privind aprobarea concesionarii  directe către domnul 168 Alin Cristian, a terenului în suprafață  de 65 mp, evidențiat în CF nr. 64908 Petrila, situat în str. 6 August, oraș  Petrila, jud. Hunedoara, pentru extindere construcție.

 

39

31.03.2021

Hotărâre privind aprobarea  inventarului bunurilor  imobile  care alcătuiesc domeniul privat al orașului Petrila.

ABROGATĂ PRIN HCL NR. 48/2021

40

31.03.2021

Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Petrila, al domnului Păducel Ilie.

 

41

31.03.2021

Hotărâre privind privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere precum și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor  - Romsilva, în domeniul public al orașului Petrila și în administrarea Consiliului Local al orașului Petrila, județul Hunedoara.

 

42

09.04.2021

Hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Inspectoratul  Pentru Situații de Urgență ,,Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara, a unor imobile aparținând domeniului public al orașului Petrila.

 

43

14.04.2021

  1. Hotărâre privind bugetul local pe anul 2021 si estimări pe
  2. anii 2022-2024.

 

44

14.04.2021

  1. Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 si estimări pe
  2. anii 2022-2024.

 

45

14.04.2021

  1. Hotărâre privind bugetul împrumuturilor interne pe anul 2021 si
  2. estimări pe anii 2022-2024.

 

46

14.04.2021

  1. Hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pentru
  2. perioada 25 aprilie  2021 – 25 iulie 2021.

 

47

14.04.2021

Hotărâre  privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Petrila pentru a vota in Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila.

 

48

21.04.2021

Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orașului Petrila.

-INVENTARUL BUNURILOR IMOBILE MODIFICAT PRIN HCL NR. 73 DIN 31.05.2021;

-INVENTARUL BUNURILOR IMOBILE MODIFICAT PRIN HCL NR. 86/2021 (în sensul abrogării pozițiilor nr. 70 și nr. 125)

 

 

49

21.04.2021

Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021, din orașul Petrila.

 

50

29.04.2021

Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. GOLICZA

/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate

 

51

29.04.2021

Hotărâre privind aprobarea contributiei anuale, ca membru asociat, în valoare de 23.841 lei, pe anul 2021, catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului”

 

52

29.04.2021

Hotărâre privind aprobarea contribuției anuale, ca membru asociat, în valoare de 28.609,20 lei, pe anul 2021, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor, județul Hunedoara

 

53

29.04.2021

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Petrila

 

54

29.04.2021

Hotărâre privind aprobarea bugetării  impozitelor şi taxelor locale, precum și actualizarea limitelor amenzilor, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022

 

55

29.04.2021

Hotărâre  privind aprobarea acordării unor premii familiilor care au împlinit 50 ani sau 60 ani de căsătorie și  persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani 

 

56

29.04.2021

Hotărâre  privind acordarea tichetelor la transportul public local în comun pentru anumite categorii de persoane

 

57

29.04.2021

Hotărâre  privind aprobarea reluării procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație al S.C. EDIL SAL PREST S.A.

 

58

29.04.2021

Hotărâre privind completarea anexei nr. 4 ,,Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de Utilități Publice Petrila”  la HCL nr. 20/2020 privind înfiinţarea Serviciului de utilitati publice Petrila, serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliul Local al orașului Petrila, prin reorganizarea Direcției Tehnice, serviciu fară personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului orașului Petrila

 

59

29.04.2021

Hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali

 

60

29.04.2021

Hotărâre privind aprobarea propunerii menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a orașului Petrila, pentru anul școlar 2021-2022

 

61

29.04.2021

Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Petrila

 

62

14.05.2021

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

 

63

14.05.2021

Hotărâre privind declararea imobilelor terenuri identificate în CF nr. 65211 Petrila și CF nr. 62971 Petrila ca bunuri de interes public local și aprobarea trecerii acestora din domeniul privat în domeniul public al orașului Petrila

 

64

14.05.2021

Hotărâre privind modificarea art. 3 la HCL nr. 16/2021 privind aprobarea vânzării directe către doamna Răduca Laura-Monica și domnul Răduca Daniel, a terenului în suprafață de 400 mp, situat în str. Tineretului, localitatea Petrila, jud. Hunedoara

 

65

14.05.2021

Hotărâre privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al orașului Petrila pentru a vota în Adunarea Generala a Acționarilor la S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila

 

66

14.05.2021

Hotărâre privind alocarea sumei de 34.185 lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului.

 

67

24.05.2021

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Consiliul Local al Orașului Petrila și Asociația „San Montan” în vederea organizării activităților desfașurate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului -1 Iunie

 

68

31.05.2021

Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

 

69

31.05.2021

Hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) punctul 5 la HCL nr. 171/2020 privind constituirea comisiei de soluționarea cererilor de locuințe

 

70

31.05.2021

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Eficientizare termică clădiri rezidențiale oraș Petrila – etapa VII” Cod SMIS 120761, pentru blocul nr. 52 din strada 8 Martie, oraș Petrila

 

71

31.05.2021

Hotărâre privind aprobarea însușirii134 și valorificării rezultatelor inventarierii bunurilor din patrimoniul orașului Petrila, pentru anul 2020

 

72

31.05.2021

Hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație  al S.C. EDIL SAL PREST S.A.

 

73

31.05.2021

Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orașului Petrila, aprobat prin HCL nr. 48/21.04.2021

 

74

31.05.2021

Hotărâre privind aprobarea  listelor de priorități în soluționarea cererilor de locuințe din orașul Petrila, pe anul 2021

 

75

31.05.2021

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului unitate individuală, identificat în CF nr. 60570-C1-U34  Petrila, situat în strada Republicii, bl. 287, sc. 1, et. 2, ap. 65, oraș Petrila,  jud. Hunedoara 

 

76

31.05.2021

Hotărâre privind aprobarea ,,Planului de selecție – componenta integrală pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administratie al S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila” și a Scrisorii de asteptări pentru Consiliul de Administrație al S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila 

 

77

31.05.2021

Hotărâre privind achiziționarea unui autoturism prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic RABLA PLUS MAŞINI ELECTRICE

 

78

31.05.2021

Hotărâre de abrogarea a HCL nr. 68/2015 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Primăriei orașului Petrila

 

79

08.06.2021

Hotărâre privind aprobarea încheierii  Actelor aditionale nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local al orașului Petrila nr. 134/26758/08.09.2016 și nr.3 la Contractul de concesiune nr. 33/26754/08.09.2016, încheiate între U.A.T. orașul Petrila și S.C. EDIL SAL PREST S.A.

 

80

09.06.2021

Hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. orașul Petrila cu U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T.  orașul Aninoasa, U.A.T.  municipiul Vulcan, U.A.T.  municipiul Lupeni, U.A.T.  orașul Uricani, Universitatea din Petroșani, Asociația ,,Valea Jiului Development Society Project ”, Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului, Asociația Autism Helping Hands și Asociația Urban Lab Valea Jiului, ca membru fondator în vederea constituirii „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTEGRATĂ VALEA JIULUI”

 

81

18.06.2021

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a virărilor de credite bugetare pe trimestriul II al anului 2021

 

82

18.06.2021

Hotarare privind aprobarea Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor pentru anul 2021, cu privire la activitatea de dezinfecție, dezinsecție si deratizare în orașul Petrila

 

83

18.06.2021

Hotărîre privind aprobarea Devizului general  actualizat  pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele de gaze naturale din orașul Petrila, judeţul Hunedoara”  pentru străzile: Predoni, Dobrești, Digului, Sarmisegetuza, Popi, Parângului, Tăii, Taia și Rândunicii

ABROGATĂ PRIN HCL NR. 91/2021

84

30.06.2021

Hotărîre privind aprobarea încheierii Contractului pentru acordarea de servicii între Consiliul Local al Orașului Petrila- Direcția de Asistență Socială Petrila și Organizația Salvați Copiii – Filiala Hunedoara

 

85

30.06.2021

Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de proiectare și a studiilor tehnice necesare, în vederea obținerii de finanțare pentru modernizarea, eficientizarea termică și dotarea unor clădiri publice din orașul Petrila, prin fonduri structurale

 

86

30.06.2021

Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orașului Petrila,  aprobat prin HCL nr.  48/21.04.2021

 

87

30.06.2021

Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a șase parcele de teren, situate în orașul Petrila, strada Tudor Vladimirescu, FN,  județul Hunedoara, identificate în CF nr. 64653 Petrila, CF nr. 64654 Petrila, CF nr. 64655 Petrila, CF nr. 64656 Petrila, CF nr. 64657 Petrila, CF nr. 64658 Petrila, în vederea construirii unor garaje

 

88

30.06.2021

Hotărâre privind aprobarea propunerii de aderare a Orașului Petrila  la inițiativa de dezvoltare a conceptului „Ținutul Momârlanilor”

 

89

30.06.2021

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 8/2018 privind aprobarea Proiectului „Regenerarea spațiului public urban al orașului Petrila – Parc Petrila”  și a cheltuielilor legate de acesta, Axa Prioritară 5, Prioritatea de Investitii 5.2, Apel de Proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni;

 

90

30.06.2021

Hotărâre privind declararea imobilului teren identificat în CF nr. 65294 Petrila ca bun de interes public local și aprobarea trecerii acestuia din domeniul privat  în ART. 3 al orașului Petrila.

 

91

07.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Devizului general  actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de gaze naturale din orașul Petrila, judeţul Hunedoara” pentru străzile: Predoni, Dobrești, Digului, Sarmisegetuza, Popi, Parângului, Tăii, Taia și Rândunicii

 

92

07.07.2021

Hotărâre privind modificarea art. 3 al HCL nr. 8/2018 privind aprobarea Proiectului „Regenerarea spațiului public urban al orașului Petrila – Parc Petrila” și a cheltuielilor legate de acesta, Axa Prioritară 5, Prioritatea de Investitii 5.2, Apel de Proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni

 

93

21.07.2021

Hotărâre privind completarea anexei nr. 4 ,,Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de utilități publice Petrila”  la HCL nr. 20/2020 privind înfiinţarea serviciului de utilitati publice Petrila, serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea consiliul local al orasului Petrila, prin reorganizarea directiei tehnice, serviciu fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului orașului Petrila

 

94

21.07.2021

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 26 iulie 2021 – 26 octombrie 2021   

 

95

21.07.2021

Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Petrila, al domnului Burdea Adrian - Gheorghe    

 

96

21.07.2021

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 30/2020 privind aprobarea proiectului Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Petrila, etapa I, si a cheltuielilor legate de proiect in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13, Prioritatea de investitii 9h, Apel de Proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7-Regiuni

 

97

30.07.2021

Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul  II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

 

98

30.07.2021

Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 139/2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al societații comerciale pe acțiuni S.C. EDIL SAL PREST S.A.