Hotarari ale CL pe 2020

REGISTRU  DE HOTĂRÂRI PE ANUL 2020

 

 

NR. HOT.

     DATA

                           TITLUL HOTĂRÂRII

OBSERVATII

1

29.01.2020

Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor situate în Petrila, strada Nicolae Bălcescu, nr.4, Asociației  Casa de Ajutor Reciproc a  Pensionarilor – Petrila

 

2

29.01.2020

Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor situate în Petrila, strada Tineretului, nr.1, Asociației  Pensionarilor pentru Ajutor de Deces Petrila – Lonea

 

3

29.01.2020

Hotărâre privind aprobarea propunerii menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a orasului Petrila, pentru anul școlar 2020-2021

 

4

29.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Programului anual al masurilor pentru prevenirea si combaterea marginalizării sociale, pentru anul 2020

 

5

29.01.2020

Hotărâre privind acordarea de tichete la transportul in comun in anul 2020 pentru persoanele cu handicap care au domiciliul pe raza orasului Petrila

 

6

29.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni si de lucrări de interes local pentru anul 2020, in orașul Petrila

 

7

29.01.2020

Hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței din fondul locativ de stat, situata in orașul Petrila, strada Tudor Vladimirescu, bl.6, sc.2, ap.35

 

8

29.01.2020

Hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personala d-nei Costinaș Varvara-Raluca și d-lui Costinaș Cristian- Emilian

 

9

29.01.2020

Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități

 

10

29.01.2020

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat al orasului Petrila a unor imobile

 

11

29.01.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren evidențiat in CF nr.63611 Petrila, situat in Petrila, strada Al.Sahia, FN, jud. Hunedoara

MODIFICATA PRIN HCL NR.46/2020

12

29.01.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat in Petrila, strada Jieț, FN, identificat in CF nr. 61845 Petrila

MODIFICATA PRIN HCL NR.45/2020

13

29.01.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului garsoniera, situat in strada 8 Martie, bl. 33, sc. 1 ap. 115 etajul 9, oraș Petrila, jud. Hunedoara

MODIFICATA PRIN HCL NR.47/2020

14

29.01.2020

Hotărâre privind aprobarea privind aprobarea regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul orasului Petrila, pentru activități sportive organizate in baza Legii nr.69/2000 a educației fizice si sportului

 

15

29.01.2020

Hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurata in Hotărârea Consiliului Local al orasului Petrila nr.221/11.12.2019

 

16

29.01.2020

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru perioada 01 februarie 2020 - 30 aprilie 2020

 

17

29.01.2020

Hotărâre privind stabilirea  coeficienților de ierarhizare si salariile de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Petrila, a instituțiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, precum si a Direcției de Asistenta Sociala Petrila, aflate în subordinea Consiliului Local al Orasului Petrila

MODIFICATA PRIN HCL NR.44/2020

18

29.01.2020

Hotărâre privind modificarea anexelor 1a, 1b, 2a si 2b la HCL nr.205/2018 privind aprobarea documentațiilor  tehnico - economice, a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexelor privind descrierea sumara a investiției propuse a fi realizata prin proiect, precum si dotări  pentru  obiectivele din proiectul "Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Petrila ETAPA II"

 

19

29.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Proiectului  "Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Petrila etapa II" si a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9B, Obiectiv specific 13.1, nr. apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7REGIUNI

 

20

31.01.2020

Hotărâre privind înființarea Serviciului de utilități publice Petrila, serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliul Local al orasului Petrila, prin reorganizarea Direcției Tehnice, serviciu fără personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului orasului Petrila.

MODIFICATA PRIN HCL NR.128/2020 SI HCL 203/2020

21

31.01.2020

Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al orasului Petrila.

MODIFICATA PRIN HCL NR.43/2020

22

31.01.2020

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat al orasului Petrila a unor imobile

 

23

31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor prestări de servicii

 

24

18.02.2020

Hotărâre privind atribuirea denumirii de ,, 1 Decembrie 1918 ”,  străzii de categoria a III-a, identificată în CF nr. 62552 Petrila, CF nr. 62560 Petrila, CF nr. 62561 Petrila

 

25

18.02.2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimări pe ani 2021-2023

 

26

18.02.2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 si estimări pe ani 2021-2023

 

27

18.02.2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului de împrumuturi interne pe anul 2020 si estimări pe ani 2021-2023

 

28

18.02.2020

Hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a orasului Petrila

 

29

18.02.2020

Hotarare privind modificarea anexelor 1a, 1b, 2a si 2b, la HCL nr.221/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice, a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexelor privind descrierea sumara a investițiilor propuse a fi realizate prin proiect, precum si dotări pentru obiectivele din Proiectul "Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Petrila, Etapa I

 

30

18.02.2020

Hotărâre privind aprobarea proiectului "IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI DIN ORASUL PETRILA ETAPA I"  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr.  POR/2018/13/13.1/1/ 7REGIUNI

 

31

18.02.2020

Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilelor situate în Petrila, str. Minei, nr. 2, înscrise în Cartea Funciara nr. 62504  Petrila, Jud. Hunedoara, prevăzute în Înștiințarea nr. 94/28.01.2020 a S.N.I.M.V.J.S.A

 

32

18.02.2020

Hotărâre privind declararea de interes public local si trecerea din domeniul privat al orasului Petrila in domeniul public al orasului Petrila, a imobilului teren, in suprafața de 23 mp, identificat in CF nr.62289 Petrila, situat in orașul Petrila, strada Tudor Vladimirescu, Județul Hunedoara

 

33

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea contribuției anuale, ca membru asociat, in valoare de 241.100 lei, pe anul 2020, către Asociația “SALVITAL HUNEDOARA”

 

34

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea contribuției anuale, ca membru asociat, in valoare de 24.410 lei , pe anul 2020, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului”.

 

35

28.02.2020

Hotărâre privind alocarea sumei de 28932  lei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul integrat de  gestionare a deșeurilor, județul Hunedoara”  reprezentând contribuția Orasului Petrila  pe anul 2020

 

36

28.02.2020

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat al orasului Petrila a unor imobile

 

37

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare

 

38

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea componentei comisie de evaluare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile de la bugetul local al Orasului Petrila si componenta Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de către solicitanții care au făcut propuneri de proiecte pentru obținerea de finanțări nerambursabile de la bugetul local organizate in baza Legii nr.350/2005.

 

39

28.02.2020

Hotărâre privind acordarea tichetelor la transportul public local în comun pentru anumite categorii de persoane

 

40

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea numărului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, din orașul Petrila

MODIFICATA PRIN HCL NR.76/2020

41

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea componentei comisiei de evaluare si analiza a proiectelor pentru finanțări nerambursabile de la bugetul local al orasului Petrila depuse de către solicitanții care au făcut propuneri de proiecte pentru activități sportive organizate in baza Legii nr.69/2000 a educației fizice si sportului precum si a bugetului alocat acestor finanțări

MODIFICATA PRIN HCL NR.95/2020 SI HCL NR.157/2020

42

28.02.2020

Hotărâre privind mandatarea  reprezentantilor  Consiliului Local al orasului Petrila pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

43

28.02.2020

Hotărâre privind modificarea anexelor nr.1, nr.2, nr.3 si nr.4 la HCL nr.21/2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orasului Petrila, jud. Hunedoara

 

44

28.02.2020

Hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 si 2 la HCL nr. 17/2020 privind stabilirea  coeficienților de ierarhizare si salariile de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Petrila, a instituțiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, precum si a Direcției de Asistență Socială Petrila, aflate în subordinea Consiliului Local al Orașului Petrila

 

45

28.02.2020

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 12/2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului teren situat in Petrila, strada JIET, FN, identificat in CF nr. 61845 Petrila

 

46

28.02.2020

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 11/2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren evidențiat in CF nr.63611 Petrila, situat in Petrila, strada Al.Sahia, FN, jud. Hunedoara

 

47

28.02.2020

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 13/2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului garsoniera, situat in strada 8 Martie, bl. 33, sc. 1 ap. 115 etajul 9, oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

48

28.02.2020

Hotărâre privind  aprobarea, de principiu, a participării la cofinanțarea realizării obiectivului de investiții ,, Înființare distribuție de  gaze naturale in localitățile Cimpa, Jieț, Răscoala si Tirici aparținătoare orasului Petrila, județul Hunedoara “

MODIFICATA PRIN HCL NR.64/2020

49

28.02.2020

Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului orasului Petrila in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”

 

50

28.02.2020

Hotărâre privind modificarea anexelor 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 5a si 5b la hcl nr. 222/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice, a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexelor privind descrierea sumară a investițiilor propuse a fi realizate prin proiect, precum si  dotări pentru obiectivele din proiectul "Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Petrila, ETAPA III"

 

51

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului teren, situat in str.Lunca, CF nr. 64566, oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

52

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului teren, situat in str. Bicaz, CF nr. 641493, oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

53

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului teren, situat in str. 8 Martie, CF nr. 64442, oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

54

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului teren, situat in str. Lunca, CF nr. 64570, oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

55

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului teren, situat in str. Lunca, CF nr. 64569, oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

56

28.02.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a imobilului teren, situat in str. Lunca, CF nr. 64567, oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

57

24.03.2020

Hotărâre privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.129/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al Orasului Petrila

 

58

25.03.2020

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare pe anul 2020

 

59

30.03.2020

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare pe trimestrul I al anului 2020

 

60

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune

 

61

31.03.2020

privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2019

 

62

31.03.2020

Hotărâre privind acordarea unor premii aniversare la familiile care au împlinit 50 ani, 60 ani  de căsătorie si    persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani 

 

63

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea  realizării obiectivului de investiții ,,Extindere rețele de gaze naturale din orașul Petrila, Județul Hunedoara “

 

64

31.03.2020

Hotărâre privind modificarea art.2 la HCL nr.48/2020 privind  aprobarea, de principiu, a participării la cofinanțarea realizării obiectivului de investiții ,, Înființare distribuție de  gaze naturale in localitățile Cimpa, Jieț, Răscoala si Tirici aparținătoare orasului Petrila, județul Hunedoara “

 

65

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului pentru acordarea de servicii  între Consiliul Local al Orașului Petrila- Direcția de Asistență Socială Petrila și Organizația CARITAS Alba Iulia – Centrul de Îngrijire medicală și asistență socială la domiciliu Petroșani

 

66

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului pentru acordarea de servicii  între Consiliul Local al Orașului Petrila- Direcția de Asistență Socială Petrila și Organizația Salvați Copiii – Filiala Hunedoara

 

67

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

MODIFICATA PRIN HCL NR.112/2020

68

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea  Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor din orașul Petrila

 

69

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței A.N.L, situată in orașul Petrila, strada Prundului, bl.12, sc.2, etaj 3, ap.17

 

70

31.03.2020

Hotărâre privind aprobarea însușirii si valorificării rezultatelor inventarierii bunurilor din patrimoniul orașului Petrila, pentru anul 2019

 

71

31.03.2020

Hotărâre  privind aprobarea prorogării termenelor de plată pentru taxele de concesiune si de închiriere, până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

 

72

31.03.2020

Hotărâre privind  stabilirea unor masuri administrative de circulație   privind circulația rutiera a vehiculelor pe strada Grădiștei din orașul Petrila

 

73

14.04.2020

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare pe trimestrul II al anului 2020

 

74

14.04.2020

Hotărâre privind nominalizarea coordonatorului din partea Direcției de Asistență Socială în cadrul proiectului „Acompanierea copiilor expuși riscului separării de familie – ACER 2019”

MODIFICATA PRIN HCL NR.94/2020

75

14.04.2020

Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții Extindere rețele de gaze naturale din orașul Petrila, județul Hunedoara

 

76

30.04.2020

Hotărâre privind modificarea art.1 alin. (2) la HCL nr.40/2020 privind aprobarea numărului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, din orașul Petrila

 

77

30.04.2020

Hotărâre privind aprobarea indexării  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

 

78

30.04.2020

Hotărâre privind aprobarea  modificării art.1 la HCL nr. 172/2019  privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile - construcții aparținând domeniului public la orașului Petrila din imobile cu destinația de unități de învățământ în imobile cu altă destinație

 

79

30.04.2020

Hotărâre privind aprobarea listelor de priorități in soluționarea  cererilor de locuințe din orașul Petrila , pe anul 2020

 

80

30.04.2020

Hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Petrila nr. 159/32802/31.10.2017

 

81

30.04.2020

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai - iulie  2020

 

82

07.05.2020

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului clădire si teren, situat în strada Mesteacănului, nr. 30 C, identificat în CF. nr. 64519,  oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

83

07.05.2020

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului teren, situat in strada 8 Martie, FN, identificat in CF. nr. 64574,  oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

84

07.05.2020

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului teren, situat in strada Minei, FN, identificat in CF. nr. 64564,  oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

85

07.05.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului clădire si teren, situat in strada Minei, CF. nr.61529, oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

86

07.05.2020

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila în domeniul privat al orasului Petrila a  imobilului teren in suprafață de 385 mp, identificat in CF nr. 64670 Petrila, situat in Petrila  str. Republicii, fn, jud. Hunedoara 

 

87

07.05.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a virărilor de credite bugetare pe trimestrul II al anului 2020

 

88

27.05.2020

Hotărâre privind  aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I al anului 2020.

 

89

27.05.2020

Hotărâre privind  analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

 

90

27.05.2020

Hotărâre privind actualizarea inventarului suprafețelor de teren disponibile care pot fi atribuite în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

 

91

27.05.2020

Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Petrila pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor la SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

92

27.05.2020

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Petrila în domeniul privat al orașului Petrila a unor imobile.

 

93

27.05.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe către d-na Dobranici Maria Mădălina, a terenului în suprafață de 1254 mp. evidențiat în CF. nr. 64620 Petrila, proprietate privată a orașului Petrila, situat în str. Al. Sahia, FN, localitatea Petrila, jud. Hunedoara.

 

94

19.06.2020

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 74/2020  privind nominalizarea coordonatorului din partea Direcției de Asistență Socială în cadrul proiectului „Acompanierea copiilor expuși riscului separării de familie – ACER 2019” cod SMIS 128338, Apel POCU/476/4/18

 

95

19.06.2020

Hotărâre privind  modificarea  HCL nr. 41/2020 privind  aprobarea  componenței comisiei de evaluare  și analiză a  proiectelor pentru finanțări nerambursabile de la bugetul local al Orașului Petrila depuse de către solicitanții care au făcut propuneri de proiecte pentru activități sportive organizate in baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului precum și a bugetului alocat acestor finanțări

 

96

30.06.2020

Hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

 

97

30.06.2020

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “ EFICIENTIZARE TERMICA CLARIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA – VI” pentru blocul 3 din strada 8 Martie

 

98

30,06,2020

Hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr. 136/2016 privind constituirea comisiei pentru soluționarea cererilor de locuințe

 

99

30.06.2020

Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Petrila în comisiile de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor de licitații  publice de închiriere și de vânzare, organizate de UAT Orașul Petrila

 

100

30.06.2020

Hotărâre privind declararea de interes public local si  trecerea din domeniul privat al orasului Petrila în domeniul public al orasului Petrila a imobilului teren in suprafață de 511 mp, identificat in CF nr. 64825 Petrila, situat in orașul Petrila, str.Republicii, jud.Hunedoara

 

101

30.06.2020

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orasului Petrila în domeniul privat al orasului Petrila a unor imobile

 

102

30.06.2020

Hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală d-nei Dioane Daniela-Monica

 

103

30.06.2020

Hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Ciolacu Albert Daniel

 

104

30.06.2020

Hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului  teren, identificat in CF. nr. 64535 Petrila, situat in strada Republicii , FN,  oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

105

30.06.2020

Hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren, identificat in  CF. nr. 64461 Petrila, situat în strada 8 Martie, FN, zona CT 5, oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

106

30.06.2020

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Petrila, județul Hunedoara

MODIFICATA PRIN HCL NR.137/2020

107

30.06.2020

Hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trei parcele de teren, situate în orașul Petrila, strada Parîngului, jud. Hunedoara, identificate în CF nr. 63471, CF nr. 63470 și în CF nr. 63469

 

108

30.06.2020

Hotărâre  privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat intre Consiliul Local al Orasului Petrila si Asociatia Culturala ,, Junii Petrileni”

MODIFICATA PRIN HCL NR.115/2020

109

30.06.2020

Hotărâre  privind aprobarea efectuării cheltuielilor in suma de 82.415,08 lei aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei de contribuție prevăzute din alocații de la bugetul de stat.

 

110

15.07.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, si 5b LA HCL NR. 222/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO - ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV A ANEXELOR PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIILOR PROPUSE A FI REALIZATE PRIN PROIECT, PRECUM SI  DOTĂRI PENTRU OBIECTIVELE DIN PROIECTUL "ÎMBUNATĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN ORAȘUL PETRILA, ETAPA III"

 

111

15.07.2020

Hotărâre privind aprobarea proiectului  "IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI DIN ORASUL PETRILA ETAPA III"  şi a cheltuielilor legate de proiect în cadrul programului operațional regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 13, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b, OBIECTIV SPECIFIC 13.1, NR. APELULUI DE PROIECTE POR/2018/13/13.1/1/7REGIUNI

 

112

15.07.2020

Hotărâre privind modificare anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.67/2020  privind aprobarea Actului adițional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 

113

15.07.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a virărilor de credite bugetare pe trimestrul III al anului 2020

 

114

15.07.2020

Hotărâre privind  aprobarea  premierii elevei Dănilă Mădălina, din orașul Petrila

 

115

15.07.2020

Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.108/2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat intre Consiliul Local al Orasului Petrila si  Asociația  Culturală „Junii Petrileni”

 

116

15.07.2020

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orasului Petrila în domeniul privat al orasului Petrila a unor imobile

 

117

22.07.2020

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 01 august 2020 – 31 octombrie 2020

 

118

22.07.2020

Hotărâre  privind înființarea serviciului social „Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii“

 

119

22.07.2020

Hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții pentru Direcția de Asistenta Sociala Petrila

 

120

22.07.2020

Hotărâre privind  aprobarea preluării de către unitatea administrativ-teritorială orașul Petrila  a obiectivului de investiție ,, Închiderea depozitului urban neconform din Petrila” , realizat în cadrul proiectului,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”

 

121

22.07.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului  teren, situat in strada Ana Colda , FN, identificat in CF. nr.64523, oraș Petrila, jud. Hunedoara.

 

122

22.07.2020

Hotărâre privind aprobarea încetării Contractului  de concesiune nr. 19/21975/2019 încheiat cu SC LEMBECK STILE&DESIGN SRL

 

123

22.07.2020

Hotărâre privind aprobarea acordării unor facilitați la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, pentru durata stării de urgenta, decretata in anul 2020

 

124

22.07.2020

Hotărâre privind aprobarea anularii accesoriilor in cazul obligaților bugetare restante la data de 31 martie 2020 incluși,  datorate bugetului local al orasului Petrila.

 

125

22.07.2020

Hotărâre  privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului orașului Petrila, organigramei și statul de funcții

MODIFICATA PRIN HCL NR.134/2020 SI HCL NR.166/2020

126

22.07.2020

Hotărâre privind completarea art.4 alin.(1) la HCL nr. 225/2019 privind stabilirea taxelor de concesiune si închiriere pentru anul 2020

 

127

22.07.2020

Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orasului Petrila in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara  ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”

 

128

31.07.2020

Hotărâre  privind modificarea anexelor nr. 5, nr.6 si nr.8  la HCL nr. 20/2020 privind înființarea Serviciului de utilități publice Petrila, serviciu cu personalitate juridică,  organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Petrila, prin reorganizarea Direcției Tehnice, serviciu fără personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului orașului Petrila

 

129

31.07.2020

Hotărâre privind înființarea societății S.C ”SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREENLINE VALEA JIULUI” S.R.L.

 

130

14.08.2020

Hotărâre privind aprobarea Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public de calatori, în cadrul proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului” și a documentației de atribuire privind modalitatea de gestiune a serviciului de transport public de calatori prin curse regulate între localitățile din Valea Jiului proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului

MODIFICATA PRIN HCL NR.186/2020

131

14.08.2020

Hotărâre privind actualizarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economica a Orasului Petrila, Județul Hunedoara

 

132

14.08.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate Urbana Durabila al orasului Petrila

 

133

14.08.2020

Hotărâre privind aprobarea Coridorului de mobilitate urbana integrat al orasului Petrila

 

134

14.08.2020

Hotărâre privind modificarea art.4 la HCL nr. 125/2020 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului orasului Petrila , organigramei si statul de funcții

 

135

14.08.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPUNERII UNEI CERERI DE FINANȚARE ÎN CADRUL POAT 2014-2020 ÎN VEDEREA PREGĂTIRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI „MOBILITATE URBANĂ ÎN ORAȘUL PETRILA”

 

136

14.08.2020

Hotărâre PRIVIND APROBAREA DEPUNERII UNEI CERERI DE FINANȚARE ÎN CADRUL POAT 2014-2020 ÎN VEDEREA PREGĂTIRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI  PAPRCUL UNEX

 

137

31.08.2020

Hotărâre pentru modificarea art.1 alin.(1) din HCL nr. 106/30.06.2020  privind  aprobare închirierii prin licitație publică a unui spațiu din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Petrila, județul Hunedoara

 

138

31.08.2020

Hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială “ I.D.Sîrbu “ Petrila, a  unor bunuri  aparținând domeniului public al orasului Petrila si darea in folosință gratuita a unor bunuri aparținând domeniului privat al orasului Petrila

MODIFICATA PRIN HCL NR.164/2020

139

31.08.2020

Hotărâre  privind numirea reprezentanților Consiliului Local al orașului Petrila in Consiliile de administrație ale unităților de învățământ si a Clubului Copiilor Petrila, pentru anul școlar 2020-2021

 

140

31.08.2020

Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe A.N.L. si din fondul locativ de stat, din orașul Petrila 

 

141

31.08.2020

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Petrila în domeniul privat al orașului Petrila a unor imobile

MODIFICATA PRIN HCL NR.162/2020

142

31.08.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilelor clădire și teren, situate in strada Nicolae Titulescu nr.12/1, CF.nr.64563, oraș Petrila, jud.Hunedoara

 

   143

31.08.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe către doamna Vîjeilă Florentina și domnul Vîjeilă Ioan, a terenului in suprafață  de 500 mp, situat în str. Jieț, nr.91, localitatea Petrila, jud. Hunedoara

 

   144

31.08.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării directe către doamna Preda Oana-Simona si domnul Preda Doru, a terenului aferent locuinței, situat în str. Jieț, nr. 91 A, localitatea Petrila, jud. Hunedoara

 

145

31.08.2020

Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul  II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru  eficientizarea acestei activități

 

146

31.08.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren, identificat în CF nr. 64698 Petrila, situat în strada Mesteacănului, FN, oraș Petrila, jud. Hunedoara  

 

147

31.08.2020

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Petrila în domeniul privat al orașului Petrila a terenului in suprafața de 924 mp, identificat in CF nr.62986 Petrila, situat in orașul Petrila, str.Trandafirilor, FN

 

148

02.09.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a virărilor de credite bugetare pe trimestrele III si IV ale anului 2020

 

149

02.09.2020

Hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI  "Consolidare si refunctionalizare componenta ansamblu exploatarea miniera PETRILA: PREAPARAȚIA VECHE CU SPĂLĂTORIA DE CĂRBUNE" SI A CHELTUIELILOR  LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL subprogramului "elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice"

 

150

14.09.2020

Hotărâre privind aprobarea  modificării organigramei şi a statului de funcții pentru Direcția de Asistenta Socială Petrila

 

151

14.09.2020

Hotărâre privind mandatarea  reprezentantilor  Consiliului Local al orasului Petrila pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

152

14.09.2020

Hotărâre privind modificarea  anexelor nr.1 si nr.2  la HCL nr. 139/2016 privind aprobarea organigramei si a statului de funcții al societății comerciale pe acțiuni SC EDIL SAL PREST SA

 

153

16.09.2020

Hotărâre privind validarea  mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al orasului Petrila  al doamnei Doboș Mara –Livia

 

154

16.09.2020

Hotărâre privind validarea  mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al orasului Petrila  al domnului Cenușă Cătălin

 

155

16.09.2020

Hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 109/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

 

156

16.09.2020

Hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Petrila, județul Hunedoara

 

157

16.09.2020

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 41/2020 privind aprobarea  componenței comisiei de evaluare  și analiză a  proiectelor pentru finanțări nerambursabile de la bugetul local al Orașului Petrila depuse de către solicitanții care au făcut propuneri de proiecte pentru activități sportive organizate in baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului precum și a bugetului alocat acestor finanțări

 

158

22.09.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a virărilor de credite bugetare pe trimestrul III si IV ale anului 2020

 

159

22.09.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul III al anului 2020

 

160

22.09.2020

Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare "Extindere rețele gaze naturale din orașul Petrila(JIET, CIMPA, TIRICI si RASCOALA) județul Hunedoara  "

 

161

30.09.2020

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orasului Petrila în domeniul privat al orasului Petrila a unor imobile

 

162

30.09.2020

Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.141/2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Petrila în domeniul privat al orașului Petrila a unor imobile.

 

163

30.09.2020

Hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de finanțare pentru proiectul „Sprijinirea si formarea sportivilor pentru practicarea sportului de performanta”   depus de Clubul Sportiv Inter Petrila ,,Inter Petrila”

 

164

30.09.2020

Hotărâre privind modificarea si  completarea HCL nr. 138/2020  privind darea în administrare către Școala Gimnazială “ I.D.Sîrbu “ Petrila, a  unor bunuri aparținând domeniului public

al orasului Petrila si darea in folosință gratuita a unor bunuri aparținând domeniului privat al orasului Petrila 

 

165

30.09.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local si a virărilor de credite bugetare pe trimestrul III si IV ale anului 2020

 

166

30.09.2020

Hotărâre privind modificarea art.4 la HCL nr. 125/2020 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului orasului Petrila , organigramei si statul de funcții

 

167

23.10.2020

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 23 octombrie  2020 - 23 ianuarie 2021

 

168

23.10.2020

Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate

MODIFICATA PRIN HCL NR.183/2020 SI HCL 209/2020

169

23.10.2020

Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului situat in Petrila , str.Minei , nr. 2 , înscris in Cartea Funciara nr. 62504  Petrila , Jud. Hunedoara, monument istoric înscris in Lisa Monumentelor Istorice cu denumirea Ansamblul ,, Mina Petrila”, cod LMI HD-II-a-A-21106

 

170

29.10.2020

Hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Petrila, județul Hunedoara

 

171

29.10.2020

Hotărâre privind constituirea comisiei pentru soluționarea  cererilor de locuințe

 

172

29.10.2020

Hotărâre privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Petrila in Consiliile de administrație ale unităților de învățământ

MODIFICATA PRIN HCL NR.220/2020

173

29.10.2020

Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Petrila în comisiile de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor de licitații  publice de închiriere și de vânzare, organizate de UAT Orașul Petrila

 

174

29.10.2020

Hotărâre privind aprobarea actelor procedurale în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2021

 

175

29.10.2020

Hotărâre privind aprobarea  Planului anual de acțiune privind serviciile sociale al Direcției de Asistență Socială Petrila pentru anul 2021

 

176

29.10.2020

Hotărâre privind aprobarea  Programului operativ al pregătirilor de iarna 2020-2021 pentru orașul Petrila, județul Hunedoara

 

177

29.10.2020

Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Petrila in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. Petroșani si in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila

 

178

29.10.2020

Hotărâre privind actualizarea suprafețelor de teren disponibile, care pot fi atribuite in folosință gratuita potrivit Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe  proprietate personala

 

179

29.10.2020

Hotărâre privind abrogarea HCL nr. 69/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Primăriei orasului Petrila.

 

180

29.10.2020

Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru trim.III al anului 2020

 

181

29.10.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local şi virărilor de credite bugetare pe trimestrul IV al  anului 2020

 

182

29.10.2020

Hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 12,53 mii lei din excedentul anual bugetar al secțiunii de funcționare din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

 

183

29.10.2020

Hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate

 

184

29.10.2020

Hotărâre Privind darea în administrare către Serviciul de utilități publice Petrila a unor imobile aparținând domeniului public al orașului Petrila 

 

185

29.10.2020

Hotărâre privind darea in administrare către Serviciul de utilități publice Petrila a Serviciului public de salubrizare si a Serviciului de iluminat public, precum si bunurile aferente acestor servicii

 

186

12.11.2020

Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 130/2020 privind aprobarea Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public de calatori, în cadrul proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului” și a documentației de atribuire privind modalitatea de gestiune a serviciului de transport public de calatori prin curse regulate între localitățile din Valea Jiului proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului”

 

187

12.11.2020

Hotărâre privind aprobarea numărului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021, din orașul Petrila

 

188

12.11.2020

Hotărâre privind aprobarea proiectului "EDUCAȚIE PRIN RESPONSABILITATE, SOLIDARITATE SI SIGURANTA" promovat de Școala Gimnazială I.D. Sîrbu Petrila, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si aprobarea cuprinderii in bugetului  local al anului 2021 a cheltuielilor necesare implementării si sustenabilității  proiectului

 

189

12.11.2020

Hotărâre privind aprobarea proiectului "ADEVARATA EDUCATIE: ‚FATA ÎN FATA – UN MEDIU SCOLAR SIGUR LA COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUSI" PETRILA" promovat de Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuși" Petrila, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si aprobarea cuprinderii in bugetului  local al anului 2021 a cheltuielilor necesare implementării si sustenabilități  proiectului

 

190

12.11.2020

Hotărâre privind modificarea  anexelor nr.1 si nr.2  la HCL nr. 139/2016 privind aprobarea organigramei si a statului de funcții al societății comerciale pe acțiuni SC EDIL SAL PREST SA

 

191

25.11.2020

Hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale  a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Petrila, a domnului Stoica Marius

 

192

25.11.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local şi virărilor de credite bugetare pe trimestrul IV al  anului 2020

 

193

25.11.2020

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare pe trimestrul IV al  anului 2020   in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli finanțat integral   sau parțial     din venituri proprii

 

194

27.11.2020

Hotărâre  privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a domnului GOLICZA LUDOVIC, a unei suprafețe de 51,63 mp, prin ordin al prefectului

 

195

27.11.2020

Hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil in suprafața de 23.966 m.p.,  identificat în CF. nr. 62992 Petrila, situat în zona Dealul Maleii,  oraș Petrila, jud. Hunedoara

 

196

27.11.2020

Hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren, identificat în CF nr. 64863  Petrila, situat în strada Republicii, FN, oraș Petrila,  jud. Hunedoara

 

197

27.11.2020

Hotărâre privind aprobarea listei cu unitățile de asistență socială și nivelul subvenției ce se vor acorda  de la bugetul local pe anul 2021, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea

 unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială

 

198

27.11.2020

Hotărâre privind aprobarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publica a orașului Petrila

 

199

27.11.2020

Hotărâre  privind aprobarea modificării art.1 la HCL nr.172/2019 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile- construcții aparținând domeniului public al orasului Petrila din imobile cu destinația de unităţi de învățământ in imobile cu alta destinație

 

200

27.11.2020

Hotărâre  privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul  III al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități

 

201

27.11.2020

Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a orașului Petrila şi a Regulamentului de organizare şi funcționare a acesteia

 

202

27.11.2020

Hotărâre  privind atribuirea unei suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Iacomi Adrian-Cosmin

 

203

27.11.2020

Hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la hcl nr. 20/2020 privind înființarea serviciului de utilități publice Petrila, serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea consiliul local al orasului Petrila, prin reorganizarea direcției tehnice, serviciu fără personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului orasului Petrila

 

204

27.11.2020

Hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurată în HCL nr. 276 / 31.10.2018, privind aprobarea vânzării directe către domnul Dumitraș Nicolae, a terenului aferent construcției, situat în strada 8 Martie în suprafață de 408 mp, evidențiat în CF 64290  Petrila

 

205

27.11.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local şi virărilor de credite bugetare pe trimestrul IV al  anului 2020

 

206

27.11.2020

Hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței A.N.L, situată in orașul Petrila, strada Republicii, bl.34, ap.1, județul Hunedoara

 

207

27.11.2020

Hotărâre privind darea in administrare către Serviciul de utilități publice Petrila a serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local, precum si bunurile aferente acestor servicii

 

208

11.12.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV al  anului 2020

 

209

14.12.2020

Hotărâre privind modificarea  anexei la HCL nr. 168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate

 

210

14.12.2020

Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului orasului Petrila in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”

 

211

14.12.2020

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a orașului Petrila nr.14426/50/2020 încheiat cu SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

212

17.12.2020

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții  "Extindere rețele de gaze naturale in orașul Petrila si localitățile aparținătoare  Jiet , Cimpa , Tirici si  Rascoala ”  în cadrul Programului Operațional infrastructura mare 2014-2020 , Axa prioritară 8, sisteme inteligente de transport al energiei electrice gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

 

213

17.12.2020

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare pe trimestrul  IV al anului 2020

 

214

17.12.2020

Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite  bugetare a bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul  IV al anului 2020

 

215

17.12.2020

Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 60000 lei,  pentru organizarea Sărbătorilor de iarna, din luna decembrie 2020

 

216

17.12.2020

Hotărâre privind încetarea mandatului unui membru in Consiliul de  Administrație al  SC  EDIL SAL PREST SA, prin demisie, si declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant 

 

217

21.12.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a virărilor de credite bugetare pe trimestrul IV al  anului 2020

 

218

22.12.2020

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV

 

219

23.12.2020

Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren, identificat în CF nr. 64532  Petrila, situat în strada 8 Martie, FN, oraș Petrila, jud. Hunedoara 

 

220

23.12.2020

Hotărâre privind modificarea art.1 la HCL nr. 172/2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Petrila in Consiliile de administrație ale unităților de învățământ

 

221

23.12.2020

Hotărâre privind inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al orașului Petrila, respectiv stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere, precum și data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției.

 

222

23.12.2020

Hotărâre privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

 

223

23.12.2020

Hotărâre privind stabilirea  taxelor de concesiune și închiriere pentru anul 2021

 

224

23.12.2020

Hotărâre privind nominalizarea consilierilor locali, care sa facă parte din comisia pentru evaluarea activității secretarului general al unității administrativ –teritoriale Orașul Petrila.

 

225

23.12.2020

Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor prestări  de servicii

 

226

23.12.2020

Hotărâre privind avizarea “Protocolului (Contractului -cadru) pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara” și a încheierii acestuia între A.D.I. S.I.G.D. HUNEDOARA și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP)