Hotarari ale CL pe 2019

REGISTRU  DE HOTARARI PE ANUL 2019

 

 

NR. HOT.

     DATA

                      TITLUL HOTARARII

OBSERVATII

1

08.01.2019

Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la sectiunea de functionare si a deficitului la sectiunea de dezvoltare pe anul 2018, din excedentul bugetului local (sursa A)

 

2

08.01.2019

Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Petrila nr.159/32802/31.10.2017.

 

3

08.01.2019

Hotarare privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al SC EDIL SAL PREST SA

 

4

08.01.2019

Hotarare privind privin emiterea acordului de principiu in vederea concesionarii directe catre domnul Ramascanu Eugen Daniel, a unei suprafete de teren de 71 mp, situata in strada Tudor Vladimirescu, nr.4, in vederea extinderii spatiului comercial

 

5

21.01.2019

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizelor generale actualizate, in urma aplicarii procedurilor de achizitii publice, pentru obiectivele de investitii „Construire Gradinita cu program normal 5 grupe Lonea-Ana Colda in orasul Petrila, judetul Hunedoara” si „ Construire Gradinita cu program normal 6 grupe I.D.Sarbu in orasul Petrila, judetul Hunedoara”.

 

6

30.01.2019

Hotarare privind aprobarea planului de actiune si de  lucrarile de interes local pentru anul 2019, in orasul Petrila

 

7

30.01.2019

Hotarare privind aprobarea situatiilor deosebite, a criteriilor si metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta

 

8

30.01.2019

Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II  al anului 2018 si stabilirea masurilor vpentru eficientizarea acestei activitati

 

9

30.01.2019

Hotarare privind acordarea de tichete la transportul in comun pe anul 2019 pentru persoanele cu handicap care au domiciliul pe raza orasului Petrila

 

10

30.01.2019

Hotarare privind aprobarea Progamului anual al masurilor pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pentru anul 2019

 

11

30.01.2019

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 

12

30.01.2019

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului  in suprafata de 26 mp, evidentiat in CF nr 64207 Petrila, situat in str. Voievodului, oras Petrila, in vederea construirii unui garaj

 

13

30.01.2019

Hotarare privind privind aprobarea concesionarii directe catre dl Dobre Ionica Costel si dna Dobre Angelina Felicia, a terenului in suprafata de 50 mp, evidentiat in CF 64076 Petrila, situat in orasul Petrila, str. Republicii, pentru extinderea spatiului commercial

 

14

30.01.2019

Hotarare privind stabilirea  coeficientilor de ierarhizare si salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Petrila, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, precum si a Directiei de Asistenta Sociala Petrila, aflate în subordinea Consiliului Local al Orasului Petrila

 

15

30.01.2019

Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

 

16

30.01.2019

Hotarare privind privind modificarea art.1 alin. (2) din H.C.L. nr.6/2018 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţiei Locale al orasului Petrila

 

17

30.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI DIN ORASUL PETRILA ETAPA II" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 13, PROPRITATEA DE INVESTIȚII 9b, OBIECTIV SPECIFIC 13.1, NR. APELULUI DE PROIECTE POR/2018/13/13.1/1/7REGIUNI

 

18

30.01.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1a SI 1b LA HCL NR. 205/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR  TEHNICO - ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV A ANEXELOR PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECT,PRECUM SI DOTARI  PENTRU  OBIECTIVELE DIN PROIECTUL "IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI DIN ORASUL PETRILA ETAPA II"

 

19

14.02.2019

Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1”

 

20

14.02.2019

Hotarare privind aprobarea proiectului  „linia verde de autobuze electrice între petrila-petroșani-aninoasa-vulcan-lupeni-uricani green line valea jiului” - componenta 1, axa prioritară 3, prioritatea de investitii 4e, obiectiv specific 3.2, apel de proiecte nr. por/por/2017/3/3.2/1/7 regiuni  si a cheltuielilor legate de acesta.

 

21

14.02.2019

Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2

 

22

14.02.2019

Hotarare privind aprobarea proiectului  „linia verde de autobuze electrice între petrila-petroșani-aninoasa-vulcan-lupeni-uricani green line valea jiului” - componenta 2, axa prioritară 3, prioritatea de investitii 4e, obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI si a cheltuielilor legate de acesta.

 

23

14.02.2019

Hotarare privind  aprobarea documentului  Politica de Parcare  ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” , actualizat.

 

24

14.02.2019

Hotarare privind aprobarea actului aditional nr.2 la acordul de parteneriat între u.a.t. municipiul vulcan si  u.a.t. județul hunedoara, uat municipiul petroșani, uat municipiul lupeni, uat oraș petrila, uat oraș aninoasa și uat oraș uricani , în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „linia verde de autobuze electrice între petrila-petroșani-aninoasa-vulcan-lupeni-uricani  - green line valea jiului" componenta 1 și  „linia verde de autobuze electrice între petrila-petroșani-aninoasa-vulcan-lupeni-uricani  - green line valea jiului" componenta 2” în cadrul programului operaţional regional 2014 – 2020, axa prioritară 3, prioritatea de investiție 4e, obiectiv specific 3.2  - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 

25

14.02.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1A), 1B), 1C), 2A), 2B), 2C) LA HCL NR. 33/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICA (FAZA DALI), A  INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL  "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA VIII" PENTRU BLOCURILE 11 ȘI 43 DIN STRADA 8 MARTIE , ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA

 

26

14.02.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI  "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA VIII" SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3., PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A CLADIRI REZIDENTIALE, NR. APELULUI DE PROIECTE POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

 

27

14.02.2019

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor parcele de teren in suprafata de 14mp, respective 15 mp, situate in orasul Petrila, str. Parangului, jud. Hunedoara, in vederea construirii de magazii pentru depozitarea de combustibil solid.

 

28

14.02.2019

Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,, Infiintarea Domeniului Schiabil Sureanu –Petrila “

 

29

14.02.2019

Hotarare privind propunerea de scoatere definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de 12,9587 ha, proprietatea publica a Statului Roman si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor RomSilva, prin compensare cu teren din pasunile : Voievodu, Voievodu - La Comanda, Voievodu – Sălane,  in suprafata de 33,2656 ha, aflate in proprietatea privata a orasului Petrila si in administrarea Consilului Local al Orasului Petrila 

 

30

27.02.2019

Hotarare privind aprobarea contului annual de executie pe anul 2018

 

31

27.02.2019

Hotarare privind propunerea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a orasului Petrila, pentru anul scolar 2019-2020

 

32

27.02.2019

Hotarare privind stabilirea  coeficientilor de ierarhizare si salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Petrila, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, precum si a Directiei de Asistenta Sociala Petrila, aflate în subordinea Consiliului Local al Orasului Petrila

 

33

27.02.2019

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren cu o suprafata de 299 mp, identificat in CF 64213 Petrila, situate in orasul Petrila, strada George Enescu, jud.Hunedoara

 

34

27.02.2019

Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor Consiliului Local nr.66/20.10.1999

 

35

27.02.2019

Privind  completarea H.C.L. nr. 217/2013 privind propunerea de trecere cu titlu gratuit a drumului forestier  Taia - Auşelu  din domeniul public al Statului si din administrarea Regiei Nationale  a Padurilor Romsilva in domeniul public al orasului Petrila si in administrarea Consiliului Local al Orasului Petrila

 

36

27.02.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor terenuri din orasul Petrila , jud. Hunedoara

 

37

27.02.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenului in suprafata de 496 mp, identificat in CF 63647, situate in orasul Petrila, str.Nicolae Iorga, nr.3/2, jud.Hunedoara

 

38

05.03.2019

Hotarare privind mandatarea  reprezentantilor  Consiliului Local al orasului Petrila pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

39

07.03.2019

Hotarare privind modificarea art.2 la HCL nr.119/2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Petrila in Consiliile de administrare ale unitatilor de invatamant

 

40

07.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI, A DEVIZELOR GENERALE ACTUALIZATE SI A RESTULUI DE EXECUTAT, IN URMA ELABORARII PROIECTULUI TEHNIC, A DETALIILOR TEHNICE DE EXECUTIE PRECUM SI A MAJORARII SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE, PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII:  „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 5 GRUPE LONEA-ANA COLDA IN ORASUL PETRILA,JUDETUL HUNEDOARA” SI „ CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 6 GRUPE I.D.SARBU IN ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

41

12.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PETRILA  SI FUNDATIA MARA IN VEDEREA IMPLEMENTARII ACTIVITĂŢILOR AFERENTE PROIECTULUI

,,ACOMPANIEREA COPIILOR EXPUSI RISCULUI SEPARARII DE FAMILIE -ACER 2019 “, CARE VA FI DEPUS ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚIE 9.IV, APEL  DE PROIECTE POCU/476/4/18/OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS. 4.12, 4.13, 4.14  

 

42

18.03.2019

Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Echipei de robotica WAFY a Colegiului Tehnic Constantin Brancusi Petrila in vederea participarii la Campionatul National de Robotica BRD First Tech Challenge Romania, editia a 3 a,  care se va desfasura in perioada 21-24 martie 2019

 

43

21.03.2019

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1 ”

 

44

21.03.2019

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2019 privind aprobarea Proiectului  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - Componenta 1, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI  si a cheltuielilor legate de acesta

 

45

21.03.2019

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2 ”

 

46

21.03.2019

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2019 privind aprobarea Proiectului  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - Componenta 2, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI  si a cheltuielilor legate de acesta

 

47

21.03.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1A),1B), 1C),2A),2B),2C),3A),3B),3C),D)  LA HCL NR. 245/2017 HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICA (FAZA DALI SI PT)  , A  INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL  "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA II" PENTRU BLOCURILE 28 SI 37 DIN STRADA 8 MARTIE, RESPECTIV BLOCUL 61 DIN STRADA REPUBLICII, ORASUL PETRILA

 

48

21.03.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1A),1B), 1C),2A),2B),2C),3A),3B),3C),D)  LA HCL NR. 245/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICA (FAZA DALI SI PT)  , A  INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL  "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA II" PENTRU BLOCURILE 28 SI 37 DIN STRADA 8 MARTIE, RESPECTIV BLOCUL 61 DIN STRADA REPUBLICII, ORASUL PETRILA

 

49

21.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI  "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA II" SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3., PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A CLADIRI REZIDENTIALE, NR. APELULUI DE PROIECTE POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/iti/1

 

50

21.03.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1A),1B), 1C),2A),2B),2C),3A),3B),3C),D)  LA HCL NR. 229/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICA (FAZA DALI SI PT)  , A  INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL  "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA IV" PENTRU BLOCURILE NR.22A,28 SI 30 DIN STRADA MINEI , ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA

 

51

21.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI  "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA IV” SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A CLADIRI REZIDENTIALE, NR. APELULUI DE PROIECTEPOR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

 

52

21.03.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1A), 1B), 1C), 2A), 2B), 2C) LA HCL NR.33/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV A ANEXEI PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL ” EFICIENTIZARE TERMICĂ CLĂDIRI REZIDENȚIALE ORAȘ PETRILA – ETAPA VIII” PENTRU BLOCUL 11 ȘI 43 DIN STRADA 8 MARTIE, ORAȘUL PETRILA

 

53

21.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI  "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA VIII" SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3., PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A CLADIRI REZIDENTIALE, NR. APELULUI DE PROIECTE POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

 

54

21.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA  DEVIZULUI ACTUALIZAT SI A RESTULUI DE EXECUTAT,  IN URMA  MAJORARII SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: „ASFALTARE STRADA PARANGULUI”,  DIN ORASUL PETRILA

 

55

21.03.2019

Hotarare privind propunerea de scoatere definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de 5,6459 ha, proprietatea publica a Statului Roman si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor RomSilva, prin compensare cu teren din pasunea Voievodu – Sălane,  in suprafata de 9,5417 ha , aflata in proprietatea privata a orasului Petrila si in administrarea Consilului Local al Orasului Petrila

 

56

28.03.2019

Hotarare privind aprobarea actualizarii Statutului Orasului Petrila

 

57

28.03.2019

privind aprobarea incheierii unui Acord de asociere intre Consiliul Local al Orasului Petrila si  Clubul Sportiv Inter Petrila

 

58

28.03.2019

Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Petrila nr. 159/32802/31.10.2017

 

59

28.03.2019

Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

 

60

28.03.2019

Hotarare privind insusirea si valorificarea rezultatului inventarierii de la 31.12.2018

 

61

22.03.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor terenuri din orasul Petrila , jud. Hunedoara

 

62

28.03.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenului in suprafata de 70 mp , identificat in CF nr. 64399 Petrila , situate in orasul Petrila , str. T. Vladimirescu , jud. Hunedoara

 

63

28.03.2019

Hotarare privind propunerea de scoatere definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de 5,6459 ha, proprietatea publica a Statului Roman si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor RomSilva in vederea realizarii obiectivului ,, Infiintare Domeniu Schiabil Sureanu-Petrila“

 

64

04/04/2019

Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliul Local nr. 43/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1 ”

 

65

04.04.2019

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2 ”

 

66

24.04.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ACTUALIZATI SI A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „AMENAJARE SI MODERNIZARE (ASFALTARE) A STRAZII MOSICI, DIN ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

67

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici atualizati pentru proiectul “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HUNEDOARA (VALEA JIULUI) – 2014-2020”

 

68

24.04.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO – ECONOMICE (FAZA PT) SI A DEVIZULUI GENERAL AFERENTE PROIECTULUI DE INVESTITII „LINIE ELECTRICA AERIANA JOASA TENSIUNE STRADA PRUNDULUI, ORAS PETRILA”

 

69

24.04.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.40/2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI ACTUALIZATI, A DEVIZELOR GENERALE ACTUALIZATE SI A RESTULUI DE EXECUTAT, IN URMA ELABORARII PROIECTULUI TEHNIC, A DETALIILOR TEHNICE DE EXECUTIE, PRECUM SI A MAJORARII SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE, PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII; “CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 5 GRUPE LONEA – ANA COLDA IN ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA” SI “CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 6 GRUPE I.D.SARBU IN ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

70

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “REABILITARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PETRILA – ETAPAIV”

 

71

24.04.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT, IN URMA MAJORARII SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “ASTFALTARE STRADA LUNCA”, DIN ORASUL PETRILA

 

72

24.04.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RESTULUI DE EXECUTAT IN URMA MAJORARII SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE “REPARATII SI MODERNIZARE STRAZI, TROTUARE SI PARCARI IN CARTIERELE 8 MARTIE, 22 DECEMBRIE, TUDOR VLADIMIRESCU, MINEI SI AL.SAHIA” DIN ORASUL PETRILA

 

73

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambunsabile interne in valoarea de 11.669,410 lei

 

74

24.04.2019

Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 

75

24.04.2019

Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de comodat nr. 7/24921/2014  incheiat  cu Asociatia  Crestina ,, Grauntele ”

 

76

24.04.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

 

77

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea Planului annual de actiune privind servicile sociale al Directiei de Asistenta Sociala Petrila pentru anul 2019

 

78

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din orasul Petrila

 

79

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea mutarii amplasamentului targului saptamanal general organizat in orasul Petrila din str. Republicii, zona Casei de Cultura Ladislau Schmidt in strada Privighetorilor, zona SC EDIL SAL PREST SA

 

80

24.04.2019

Hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie referitoare la circulatia rutiera si pietonala in orasul Petrila

 

81

24.04.2019

hotarare privind delegarea gestiunii unor activitatii aferente serviciului public de salubrizare al orasului Petrila prin licitatie publica

 

82

24.04.2019

Hotarare privind  desemnarea comisiei in vederea negocierii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare, aprobati si propusi de Consiliul de Administratie al SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

83

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2021

 

84

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022

 

85

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022

 

86

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de asociere intre Consiliul Local al orasului Petrila si Asociatia “Planeta Petrila”

 

87

24.04.2019

Hotarare privind propunerea de trecere a suprafetei de teren de 36 mp. Din proprietatea Statului Roman in proprietatea privata a domnului Cuteanu Marius-Iosif, prin ordin al prefectului

 

88

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 400 mp, evidentiat in CF nr. 64029. Petrila, situate in str. Gradistei, oras Petrila, in vederea amenajarii unui spatiu pentru prestari servicii

 

89

24.04.2019

Hotarare privind aprobarea concesionarii directe catre domnul Ramascanu Eugen Daniel, a terenului in suprafata de 70mp, evidentiat in CF 64399 Petrila, situate in orasul Petrila, str.T.Vladimirescu, pentru extinderea spatiului comercial

 

90

24.04.2019

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 

91

24.04.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al UAT orasul Petrila a imobilului teren in suprafata de 12538 mp , identificat in CF 63434 Petrila si a imobilului cladire in suprafata de 322 mp identificata in CF 63434-C1, situate in orasul Petrila , str. Minei , jud. Hunedoara

 

92

10.05.2019

Hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, pentru semestrul II al anului scolar 2018-2019, din orasul Petrila

 

93

10.05.2019

Hotarare privind acordarea tichetelor la transportul public local in comun pentru anumite categorii de persoane.

 

94

10.05.2019

Hotarare privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare

 

95

10.05.2019

Hotarare privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare

 

96

10.05.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL „REPARATII SCĂRI, TROTUAR, MÂNĂ CURENTĂ: SCĂRI  BRĂTIANU-BISERICA ORTODOXĂ” SI „REPARATII SCĂRI, TROTUAR, RIGOLE, CĂMIN: SCĂRI BRĂTIANU-BISERICA REFORMATĂ” DIN ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA

 

97

10.05.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor terenuri din orasul Petrila, judetul Hunedoara

 

98

10.05.2019

Hotarare privind solicitarea  trecerii din proprietatea publica a UAT Municipiul Petrosani in proprietatea publica a UAT Orasul Petrila  a  străzii Dealului de la limita cu UAT Petrila până la intersecţia cu DN 66

 

99

10.05.2019

Hotarare privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare

 

100

14.05.2019

Hotarare privind inchirierea prin atribuire directă a Pasunii Dealul Maleii  aflata în proprietatea privată a orasului Petrila

 

101

14.05.2019

hotarare privind alocarea sumei de 80.500              lei pentru sarbatorirea zilei de 1 Iunie - Ziua Internationala a Copilului

 

102

22.05.2019

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului  in suprafata de 12538 mp, evidentiat in CF nr 63434 Petrila, situat in str. Minei, oras Petrila, in vederea construirii unei hale metalice pentru productie.

 

103

22.05.2019

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Infiintarea domeniului schiabil Sureanu-Petrila”.

 

104

28.05.2019

Hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare cu Teatrul Dramatic I.D.Sirbu Petrosani, in vederea organizarii unui eveniment cu ocazia zilei de 1 Iunie-Ziua copilului

 

105

28.05.2019

Hotarare privind aprobarea contributiei anuale, ca membru asociat, in valoare de 24.417 lei , pe anul 2019, catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului” si alocarea sumei de 12.200 lei din aceasta contributie

 

106

28.05.2019

Hotarare privind aprobarea contributiei anuale, ca membru asociat, in valoare de 61.043  lei pe anul 2019,  catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, Serviciul Judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan” , si alocarea sumei de 48.100 lei din aceasta contributie

 

107

28.05.2019

Hotarare privind aprobarea contribuţiei anuale, ca membru asociat, in valoare de 244.170 lei, pe anul 2019, catre Asociaţia “SALVITAL HUNEDOARA” şi  alocarea sumei de 148.000  lei din această contribuţie

 

108

28.05.2019

Hotarare privind alocarea sumei de 29.451  lei catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul integrat de  gestionare a deseurilor, judetul Hunedoara”  reprezentand contributia Orasului Petrila  pe anul 2019,  ca membru asociat si alocarea sumei de 14.700 lei din aceasta contributie

 

109

28.05.2019

Hotarare privind aprobarea contributiei anuale, ca membru asociat, in valoare de 24.417 lei , pe anul 2019, catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului” si alocarea sumei de 12.200 lei din aceasta contributie

 

110

28.05.2019

Hotarare privind aprobarea cererii de finantare a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de contributie ce revin proprietarilor, din cadrul Asociatiei de Proprietari nr.4 Petrila, pentru blocul 6, str. Muncii, din orasul Petrila

 

111

28.05.2019

Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I al anului 2019

 

112

28.05.2019

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Petrila

 

113

28.05.2019

Hotarare privind atribuirea denumirii ,, Gheorghe Ittu” , Bibliotecii Orasenesti Petrila

 

114

28.05.2019

Hotarare privind acordarea unor premii aniversale la familiile care au implinit 50 ani, 60 ani  de casatorie si    persoanelor care au implinit varsta de 100 ani 

 

115

28.05.2019

Hotarare privind aprobarea programului dedicat zilei de 1 iunie-Ziua internationala a copilului

 

116

28.05.2019

Hotarare privind aprobarea incheierii Contractului pentru acordarea de servicii  între Consiliul Local al Orașului Petrila- Direcția de Asistență Socială Petrila și Asociația de voluntariat „ Casa Pollicino ” Petroșani

 

117

28.05.2019

Hotarare privind  modificarea Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului

 

118

28.05.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat al orasului Petrila a unor terenuri

 

119

28.05.2019

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019

 

120

28.05.2019

Hotarare privind însușirea Protocolului de predare-pr imire nr.548/05.05.2019

 

121

30.05.2019

Hotarare privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local  al orasului Petrila pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

122

30.05.2019

Hotarare  privind  predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului si  asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot „Construire sala de sport scolara, strada 8 Martie, nr. 68, oras Petrila, judetul Hunedoara”

 

123

11.06.2019

Hotarare privind organizarea si desfasurarea ,, Festivalului berii “ , in orasul Petrila ,in perioada 14-16 iunie 2019

 

124

11.06.2019

Hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare cu Palatul Copiilor Deva , in vederea organizarii ,, Festivalului International de Folclor ,, Carpatica Deva” , Editia  a xx –a, , ce se va desfasura in perioada 26-30 iunie 2019

 

125

11.06.2019

Hotarare privind însușirea Protocolului de predare-primire nr.9607/10.06.2019 - nr.19919/10.06.2019 încheiat între UAT municipiul Petrosani și UAT orașul Petrila

 

126

11.06.2019

Hotarare  privind însușirea Protocolului de predare-primire nr.2117/28.052019 - nr. 18254/28.05.2019, incheiat intre Regia Nationala a Padurilor –Romsilva , prin Directia Silvica Hunedoara , Ocolul Silvic Petrosani

 

127

11.06.2019

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1 ”

 

128

11.06.2019

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2 ”

 

129

20.06.2019

Hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii  SC EDIL SAL PREST SA

 

130

20.06.2019

Hotarare privind incheierea unui accord de parteneriat cu Societatea Culturala Conditia Romana , in vederea organizarii evenimentului dedicat comemorarii a 100 de ani de la nasterea scriitorului petrilean Ion D. Sarbu , ce va avea loc in perioada 28-30 iunie 2019

 

131

26.06.2019

Hotarare pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2013 privind înființarea de cabinete medicale școlare

 

132

26.06.2019

Hotarare privind aprobarea incheierii Contractului pentru acordarea de servicii  între Consiliul Local al Orașului Petrila- Direcția de Asistență Socială Petrila și Organizatia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Îngrijire medicală si asistență socială la domiciliu Petrosani

 

133

26.06.2019

Hotarare privind aprobarea incheierii Contractului pentru acordarea de servicii  între Consiliul Local al Orașului Petrila- Direcția de Asistență Socială Petrila și Orgaizația Salvați Copiii – Filiala Hunedoara

 

134

26.06.2019

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren cu o suprafata de 94 mp, identificat in CF 64220 Petrila, situate in orasul Petrila, strada Auselului, jud. Hunedoara

 

135

26.06.2019

Hotarare privind aprobarea vânzării directe către d-na Lukacs Viorica, a terenului aferent locuinței, situat în str.Republicii, nr.286/2, localitatea Petrila, jud. Hunedoara

 

136

26.06.2019

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de    2073 mp , evidentiat in CF nr. 64417 Petrila , , situate in oras Petrila , str.Fn. in vederea amenajarii unui spatiu pentru prestari servicii

 

137

26.06.2019

Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 100/25973/2015 incheiat intre Consiliul Local al orasului Petrila si Asociatia Pescarilor Sportivi ,, Pro Pescar “

 

138

26.06.2019

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3505 mp , evidentiat in CF 62118 Petrila , situat in orasul  Petrila , str. Fn. , in vederea amenajarii unui spatiu de productie

 

139

26.06.2019

Hotarare privind modificarea HCL nr.73/2019 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 11.669,41 lei

 

140

04.07.2019

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019

 

141

10.07.2019

Hotarare privind aprobarea virarilor de credite bugetare pe anul 2019

 

142

10.07.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.227/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA DALI SI PT) A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, INCLUSIV  ANEXA PRIVIND DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL “EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA I” PENTRU BLOCUL A DIN STRADA MIHAI EMINESCU SI BLOCURILE 1 SI 3 DIN STRADA MUNCII

 

143

10.07.2019

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 260/2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI  "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA I" SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3., PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A CLADIRI REZIDENTIALE, NR. APELULUI DE PROIECTE POR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

 

144

18.07.2019

Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul II al anului 2019

 

145

18.07.2019

Hotarare privind stabilirea amplasamentului targului saptamanal general organizat in incinta Pietei „Grand Marr”din orasul Petrila

 

146

18.07.2019

Hotarare privind organizarea si desfasurarea evenimentului “Robotics Valley” Petrila 2019 in perioada 24-25 august 2019

 

147

18.07.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Petrila, a imobilului cladire “Piata agroalimentara”, situate in orasul Petrila, str.8 Martie, jud. Hunedoara, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acestuia

 

148

18.07.2019

Hotarare privind aporobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului garsoniera, strada 8 Martie, bl.33, ap.10 parter, jud.Hunedoara

 

149

18.07.2019

Hotarare  privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilelor situate in Petrila, strada 8 Martie nr.60, Organizatiei Salvati Copiii filiala Hunedoara

 

150

18.07.2019

Hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat si a restului de executat pentru obiectivul de investitii, “ASFALTARE STRADA PARANGULUI ORASUL PETRILA JUDETUL HUNEDOARA”

 

151

18.07.2019

Hotarare privind privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 

152

18.07.2019

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

 

153

18.07.2019

Hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului “Ziua Verde”

 

154

18.07.2019

Hotarare  privind aprobarea clasificarii “Drumului tehnologic” ca drum de interes local si incadrarea in categoria functionala “strada de categoria a-III-a”

 

155

18.07.2019

Hotarare privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2019

 

156

19.08.2019

Hotarare privind organizarea si desfasurarea manifestarilor dedicate „ Zilelor Orasului Petrila” in anul 2019.

 

157

19.08.2019

Hotarare privind modificarea anexei nr.3 la HCL nr. 81/2019 privind delegarea gestiunii unor activitati aferente serviciului public de salubrizare al Orasului Petrila prin licitatie publica

 

158

19.08.2019

Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Petrila in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si a Clubului Copilor Petrila, pentru anul scolar 2019-2020

 

159

19.08.2019

Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Petrila nr.159/32802/31.10.2017

 

160

29.08.2019

Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinte A.N.L. si din fondul locativ de stat , din orasul Petrila

 

161

29.08.2019

Hotarare privind modificarea art.1 la HCL nr.149/2019 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilelor situate in Petrila, strada 8 Martie nr.60, Organizatiei “Salvati Copii” filiala Hunedoara

 

162

29.08.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat al orasului Petrila a unor imobile

 

163

29.08.2019

Hotarare privind schimbarea destinatiei unui spatiu verde si actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi, orașul Petrila, județul Hunedoara

 

164

29.08.2019

Hotarare privind propunerea de trecere din proprietatea Statului Roman in proprietate privata, prin ordin al prefectului, a unor suprafete de teren aferente caselor de locuit, din orasul Petrila

 

165

29.08.2019

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 22 mp, evidentiat in CF nr.64442-Petrila, situate in strada 8 Martie, in vederea construirii unui garaj

 

166

29.08.2019

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 633 mp, evidentiat in CF nr.64461-Petrila, situate in strada 8 Martie, oras Petrila, in vederea construirii unei anexe pentru depozitarea de materiale

 

167

29.08.2019

Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor parcele de teren in suprafata de 14 mp, situate in orasul Petrila, str.Parangului, jud.Hunedoara, in vederea construirii de magazii pentru depozitarea de combustibil solid

 

168

29.08.2019

Hotarare privind stabilirea sumelor allocate unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din orasul Petrila

 

169

19.09.2019

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2019

 

170

19.09.2019

Hotarare privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019

 

171

19.09.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI  "EFICIENTIZARE TERMICA CLADIRI REZIDENTIALE ORAS PETRILA ETAPA VI” SI A CHELTUIELILOR ELIGIBILE LEGATE DE ACESTA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A CLADIRI REZIDENTIALE, NR. APELULUI DE PROIECTE OR /POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1

 

172

19.09.2019

Hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unor imobile - constructii apartinand domeniului public la orasului Petrila din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie

 

173

30.09.2019

Hotarare pentru aprobarea nivelului mediu lunar al subvenției tipurile de servicii sociale și categoriile de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local

 

174

30.09.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila în domeniul privat al orasului Petrila a unor imobile

 

175

30.09.2019

Hotarare privind desemnarea domnului SANDOR CSABA MIHAI in functia de sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Petrila

 

176

30.09.2019

Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de asociere in participatiune nr.100/25973/2015 incheiat intre Consiliu Local al Orasului Petrila si  Asociatia Pescarilor Sportivi “ Pro Pescar “.

 

177

30.09.2019

Hotarare privind darea in administrare catre Colegiul Tehnic Constantin Brancusi a unor bunuri apartinand domeniului public al orasului Petrila si darea in folosinta gratuita a unor bunuri apartinand domeniului privat al orasului Petrila.

 

178

30.09.2019

Hotarare privind modificarea punctului 4 pozitia 1 din anexa la HCL nr.261/2017 privind aprobarea normativelor proprii privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele, autospecialele, autoutilitarele si tehnica aflata in dotarea Primariei Orasului Petrila si Serviciilor publice din subordinea Consiliul Local al orasului Petrila.

 

179

30.09.2019

Hotarare privind cofinantarea Balului Bobocilor editia 2019-2020 ,  organizat de Colegiul Tehnic „Constantin Brancusi” Petrila

 

180

30.09.2019

Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului  de investitii “Extindere retele de gaze natural din orasul Petrila, judetul Hunedoara"

 

181

30.09.2019

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2019

 

182

30.09.2019

Hotarare privind aprobarea garantarii creditului solicitat de la CEC Bank in valoare de 11.611.340 lei cu ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale UAT orasul Petrila, si ipoteca mobiliara asupra soldurilor/ subsoldurilor creditoare ale conturilor curente in lei si valuta, deschise la CEC Bank SA

 

183

30.09.2019

Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractual de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Petrila nr.159/32802/31.10.2017

 

184

30.09.2019

Hotarare privind revocarea unor hotarari ale Consiliului Local al orasului Petrila

 

185

18.10.2019

Hotarare privind aprobarea  devizului pentru obiectivul „ Reparatii cu mixtura asfaltica  strada Dealului, orasul Petrila, judetul Hunedoara”

 

186

23.10.2019

Hotarare privind mandatarea  reprezentantilor  Consiliului Local al orasului Petrila pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

187

23.10.2019

Hotarare privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli finantate integral sau partial din venituri proprii  pe anul 2019

 

188

23.10.2019

Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Petrila

 

189

23.10.2019

Hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 174/2019 privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat al orasului Petrila a unor immobile

 

190

23.10.2019

Hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 174/2019 privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat al orasului Petrila a unor immobile

 

191

31.10.2019

Hotarare privind mandatarea  reprezentantilor  Consiliului Local al orasului Petrila pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC EDIL SAL PREST SA Petrila

 

192

31.10.2019

Hotarare privind aprobarea   plsnului anual de acțiune privind serviciile sociale al Direcției de Asistență Socială Petrila pentru anul 2020

 

193

31.10.2019

Hotarare privind aprobarea  actelor procedurale în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2020

 

194

31.10.2019

Hotarare privind modificarea si aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala Petrila

 

195

31.10.2019

Hotarare privind propunerea de trecere a suprafetei de teren de 243 mp. Din proprietatea Statului Roman in proprietatea privata a d-lui Bejan Marius-Paul si a d-nei Bejan Laura-Adela, prin ordin al prefectului

 

196

31.10.2019

Hotarare privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ,,Extindere rețele de gaze naturale din orașul Petrila, Județul Hunedoara “

 

197

31.10.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat al orasului Petrila a unor imobile

 

198

31.10.2019

Hotarare privind aprobarea valorificarii prin vanzare la licitatie publica a unor bunuri scoase din functiune, apartinand domeniului privat al orasului Petrila

 

199

31.10.2019

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 01 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020

 

200

31.10.2019

Hotarare privind aprobarea  Programului operativ al pregătirilor de iarna 2019-2020 pentru orașul Petrila, județul Hunedoara

 

201

31.10.2019

Hotarare privind aprobarea virarilor de credite bugetare pe anul 2019.

 

202

31.10.2019

Hotarare privind aprobarea rectificarii in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019

 

203

13.11.2019

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reparații si modernizare străzi, trotuare si parcări in cartierele 8 Martie, 22 Decembrie, Tudor Vladimirescu, Minei si Al. Sahia orașul Petrila, județul Hunedoara”

 

204

13,11,2019

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire grădinița cu program normal 6 grupe I.D. Sârbu in orașul Petrila, județul Hunedoara”

 

205

13.11.2019

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “ Asfaltare strada Lunca, orașul Petrila, județul Hunedoara”

 

206

13.11.2019

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivele de investiții „Modernizare strada Prundului, strada Florilor si Aleea de la bl.1 str. Republicii din orașul Petrila, județul Hunedoara”

 

207

13.11.2019

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2019

 

208

13.11.2019

Hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația Laura si Eliza, in vederea organizării GALEI K1 “GRAND PRIX SUPERFIGHTSYSTEM PETRILA 1.0” din data de 07 decembrie 2019 in orașul Petrila

 

209

13.11.2019

Hotărâre privind aprobarea numărului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020, din orașul Petrila

 

210

21.11.2019

Hotărâre privind aprobarea Programului pentru activitatile si manifestarile culturale ce se vor organiza in data de 1 decembrie 2019 cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei , in orasul Petrila

 

211

27.11.2019

Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Asfaltare strada Parângului orașul Petrila, județul Hunedoara.

 

212

27.11.2019

Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reparații si modernizare alei, trotuare si parcări in cartierele 8  Martie, 22 Decembrie, T. Vladimirescu, Minei, Al. Sahia orasul Petrila, judetul Hunedoara.

 

213

29.11.2019

Hotarare privind actualizarea inventarului suprafețelor de teren disponibile care pot fi atribuite in folosință gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

 

214

29.11.2019

Hotarare privind aprobarea vânzării directe către d-na Băeșu Maria si d-nul Băeșu Marius-Constantin, a terenului aferent locuinței, situat în str.Independentei, nr.24,ap.2, localitatea Petrila, jud. Hunedoara

 

215

29.11.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila în domeniul privat al orasului Petrila a unor immobile

 

216

29.11.2019

Hotarare privind alocarea sumei de 60.000 lei din bugetul local, pentruorganizarea Sarbatorilor de iarna, din luna decembrie 2019

 

217

29.11.2019

Hotarare privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila în domeniul privat al orasului Petrila a imobilelor identificate in CF nr.60819 Petrila si CF nr.60812 Petrila

 

218

11.12.2019

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2019.  

 

219

11.12.1019

Hotarare privind modificarea anexelor nr.3 si nr.4 la HCL nr.81/2019 privind delegarea gestiunii unor activitati aferente serviciului public de salubrizare al Orasului Petrila prin licitatie publica

 

220

11.12.1019

Hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 45.000 lei in vederea premierii elevilor, sportivilor şi profesorilor coordonatori care au obţinut rezultate deosebite la actiuni sportive/olimpiade/concursuri nationale si internationale, in anul 2019

 

221

11.12.2019

Hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 31.130 lei in vederea organizarii unor activitati cultural-artistice cu ocazia Craciunului si a Revelionului 2019-2020.

 

222

11.12.2019

Hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii Festivalului - concurs “Universul talentelor nedescoperite” Editia a-II-a.

 

223

19.12.2019

Hotarare privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Petrila nr. 159/32802/31.10.2017

 

224

19.12.1019

Hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

 

225

19.12.2019

Hotarare privind stabilirea taxelor de concesiune şi închiriere pentru anul 2020

 

226

19.12.2019

Hotarare  privind aprobarea incheierii unui Acord de asociere intre UAT  Orasul Petrila si  Clubul Sportiv Inter Petrila

 

227

29.11.2019

Hotarare privind aprobarea listei cu unitățile de asistență socială și nivelul subvenției ce se vor acorda  de la bugetul local pe anul 2020, în conformitate cu Legea nr. 34/1998, precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială

 

228

23.12.2019

Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor prestări  de servicii

 

229

23.12.2019

Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul IV al anului 2019

 

230

23.12.2019

Hotarare privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ,,Extindere rețea de gaze naturale pe strada Rândunicii din orașul Petrila, Județul Hunedoara “

 

231

23.12.2019

Hotarare privind aprobarea devizului general , a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE POD DE LEGATURA  CENTURA PETRILA "