LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 20.09.2023, ORA 10.00

ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA

ORGANIZEAZĂ  LICITAȚIE  PUBLICĂ  ÎN DATA  DE 20.09.2023, ORA 1000

 

 

1. Informaţii generale privind vânzătorul în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

 Orașul Petrila, cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii, nr. 196, județul Hunedoara, cod fiscal 4375097, telefon 0254/550760, fax 0254/550977, email: primaria.petrila2008@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Obiectul licitației publice îl constituie valorificarea prin vânzare a mijlocului fix  ” Mașină de împrăștiat amendamente ” scos din funcțiune, aparținând domeniului privat al orașului Petrila, respectiv, echipament universal utilizabil în activităţile de împrăștiat  nisip cu sare (sărăriță) pe stradă, model TXEL 68 seria / numărul 11482, an de fabricatie 1989, utilizat în activitătile specifice de deszăpezire, aparținând Primăriei orașului Petrila, având ca loc de depozitare: orașul Petrila, strada Ana Colda,  nr. 15. jud. Hunedoara.

            Vânzarea prin licitație publică  ” Mașină de împrăștiat amendamente ” menționată  este aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 197 / 31.08.2023 și se realizează cu respectarea prevederilor HG. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice .

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obține de la sediul primăriei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru, din cadrul autorității contractante, orașul Petrila, str. Republicii, nr. 196, Petrila, judeţul Hunedoara, e-mail: patrimoniu.petrila@yahoo.com, tel: 0254/550760 fax: 0254/550977.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

 Contravaloarea documentației de atribuire este de 50 lei și se va achita la caseria autorității contractante, sau prin ordin de plată în contul orașului Petrila, numărul RO47TREZ36821390201XXXXX, deschis la Trezoreria Petroșani, codul de înregistrare fiscală 4375097.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.09.2023, ora 1500.

 

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.09.2023, ora 0900.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

 Orașul Petrila, str. Republicii, nr.196, județul Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

un singur exemplar, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.09.2023, Ora 10:00, Orașul Petrila, str. Republicii, nr.196, județul Hunedoara, Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru.

 

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,  numarul de telefon şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a de Contencios , Administrativ și Fiscal, cu sediul în Deva, Calea Zarandului nr. 73, CP 330182, județul Hunedoara, tel. 0254/218.045, fax 0254/216.333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

    06.09.2023

 

 

 

 

 

PRIMAR

VASILE JURCA