LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 21.02.2023, ORA 11.00

Nr. reg.: 4421/26.01.2023

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 21.02.2023, ORA 1100

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Orașul Petrila, cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii, nr. 196, județul Hunedoara, cod fiscal 4375097, telefon 0254/550760, fax 0254/550977, emai: primaria.petrila2008@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea unității individuale, aparținând domeniului privat al orașului Petrila, situată în strada Muncii, bl. 9, sc. 1, et. 3, ap. 22, în suprafață construită de 20 mp, suprafață utilă de 15,9 mp, evidențiată în CF nr. 60719-C1-U18 Petrila, oraș Petrila, jud. Hunedoara. Vânzarea prin licitație publică a unității individuale menționată este aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 212/24.11.2022 și se realizează cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obține de la sediul primăriei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru, din cadrul autorității contractante, orașul Petrila, str. Republicii, nr. 196, Petrila, judeţul Hunedoara, e-mail: patrimoniu.petrila@yahoo.com, tel: 0254/550760 fax: 0254/550977.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: contravaloarea documentației de atribuire este de 100 lei și se va achita la caseria autorității contractante, sau prin ordin de plată în contul orașului Petrila, numărul RO68TREZ36821A300530XXXXX, deschis la Trezoreria Petroșani, codul de înregistrare fiscală 4375097.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.02.2023, ora 1500.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.02.2023, ora 0900.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Petrila, str. Republicii, nr.196, județul Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21/02/2023, Ora 11:00, Orașul Petrila, str. Republicii, nr.196, județul Hunedoara, Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru.

 

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.35, județul Hunedoara, cod poștal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro, în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

    26.01.2023

 

PRIMAR

VASILE JURCA