LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 29.08.2023, ORA 11:00

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 29.08.2023, ORA 1100

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Orașul Petrila, cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii, nr. 196, județul Hunedoara, cod fiscal 4375097, telefon 0254/550760, fax 0254/550977, email: primaria.petrila2008@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitației publice îl constituie concesionarea unei parcele de teren, care aparține domeniului privat al orașului Petrila, situată în str. Aușelului, nr. FN, oraș Petrila, jud. Hunedoara, identificată în  CF nr. 65919 Petrila, nr. cadastral 65919, suprafață de 98 mp.

Concesionarea prin licitație publică este aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local nr. 120/25.05.2023 și se realizează cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: solicitare de la sediul orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, camera nr. 2.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru, din cadrul orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, oraș Petrila, judeţul Hunedoara.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: contravaloarea documentației de atribuire este de 50 lei fără TVA și se va achita la caseria autorității contractante, sau prin ordin de plată în contul orașului Petrila, numărul RO68TREZ36821A300530XXXX deschis la Trezoreria Petroșani, codul de înregistrare fiscală 4375097.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.08.2023, ora 1500.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.08.2023, ora 0900.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: orașul Petrila, str. Republicii nr.196, orașul Petrila, județul Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.08.2023, ora 1100,   la sediul orașului Petrila, str. Republicii, nr.196, județul Hunedoara, Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru.

 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a de Contencios, Administrativ și Fiscal, cu sediul în Deva, Calea Zarandului nr. 73, CP 330182, județul Hunedoara, tel. 0254/218.045, fax 0254/216.333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării

04.08.2023

 

 

PRIMAR

VASILE JURCA