ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA VANZARE IMOBIL IN DATA DE 30.08.2022, ORA 11.00

Nr. reg.: 52936/03.08.2022

 

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 30.08.2022, ORA 1100

 

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria orașului Petrila, prin Primar, având codul de înregistrare fiscală 4375097, cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii, nr. 196, judeţul Hunedoara, telefon 0254/550760, fax 0254/550977, email primaria.petrila2008@yahoo.com, persoana de contact                                  Maghier Neluța.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea imobilului clădire și teren , situat în strada Tudor Vladimirescu, CT8, identificat în CF nr. 65673  Petrila, oraș Petrila, jud. Hunedoara, în suprafață de 122 mp clădire și 122 mp teren,  proprietate privată a orașului Petrila. Vânzarea prin licitație publică a imobilului clădire și teren menționat, este aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 117/28.07.2022 și se realizează cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obține de la sediul primăriei.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru, din cadrul Primăriei autorității contractante, din orașul Petrila, str. Republicii, nr. 196, Petrila, judeţul Hunedoara, e-mail: patrimoniu.petrila@yahoo.com, tel: 0254/550760 fax: 0254/550977.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: contravaloarea documentației de atribuire este de 10 lei și se va achita la caseria autorității contractante, sau prin ordin de plată în contul orașului Petrila, numărul RO47TREZ36821390201XXXXX, deschis la Trezoreria Petroșani, codul de înregistrare fiscală 4375097.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.08.2022, ora 0900.

4. Informaţii privind ofertele: oferta se va depune într-un plic sigilat care va cuprinde documentele de eligibilitate și un plic interior care va conține formularul de ofertă.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30.08.2022, ora 0900.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria  Orasului Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior..

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.08.2022, ora 1100,   Primăria Orașului Petrila, str. Republicii, nr.196, jud. Hunedoara, Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.35, județul Hunedoara, cod poștal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro, în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării

04.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

JURCA VASILE