ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 30.08.2022, ORA 11.00

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN DATA DE 30.08.2022, ORA 1100

 

 

  1. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria Orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Petrila, judeţul Hunedoara, CIF: 4375097, telefon 0254/550760,  fax 0254/550977, email: primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact Neluța Maghier .

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitației publice îl constituie concesionarea imobilului teren, proprietate privată a orașului Petrila, situat în localitatea Petrila,  jud. Hunedoara, identificat în  CF nr. 63440 Petrila, nr. cadastral 63440,  in suprafață de 1000 mp. Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. nr. 121/28.07.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate vor putea intra în posesia documentației de atribuire direct la sediul primăriei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru, din cadrul Primăriei autorității contractante, din orașul Petrila, str. Republicii, nr. 196, Petrila, judeţul Hunedoara, e-mail: patrimoniu.petrila@yahoo.com, tel: 0254/550760,  fax: 0254/550977.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: contravaloarea documentației de atribuire este de 100 lei și se va achita la caseria autorității contractante, sau prin ordin de plată în contul orașului Petrila, numărul RO68TREZ36821A300530XXXXX deschis la Trezoreria Petroșani, codul de înregistrare fiscală 4375097.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.08.2022, ora 1500.

4. Informaţii privind ofertele: Oferta se va depune într-un plic sigilat care va cuprinde documentele de eligibilitate și un plic interior care va conține formularul de ofertă.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30.08.2022, ora 0900.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria  Orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, județul Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: : un singur exemplar, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.08.2022, ora 1100,   Primăria Orașului Petrila, str. Republicii, nr.196, județul Hunedoara, Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.35, județul Hunedoara, cod poștal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro, în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării

04.08.2022

 

 

 

 

PRIMAR

VASILE JURCA