Directia de Asistenta Sociala Petrila

Anexa la HCL nr. ___/2018

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA

 

C U P R I N S

CAPITOLUL 1      DISPOZIŢII GENERALE  ………………………………………………  3 

CAPITOLUL 2      PATRIMONIU  ŞI   FINANŢE ………………………………………… 3  

CAPITOLUL 3     OBIECTUL DE ACTIVITATE ȘI ATRIBUȚII  …………………. 4

CAPITOLUL 4    STRATEGIE ȘI PLAN DE ACȚIUNE …………………………….. 11

CAPITOLUL 5     CONDUCERE ȘI STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ ……. 12

5.1. CONDUCEREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA…… 12

5.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA …………………………………………………………………………………………… 15

CAPITOLUL 6  DISPOZIȚII FINALE   ……………………………………………… 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 1      DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. (1) – Direcția de Asistență Socială Petrila este instituție publică, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local al orașului Petrila, ca direcție de asistență socială, denumită în continuare Direcție.

             (2) Direcția dispune de cod fiscal și conturi proprii deschise la Trezoreria Petroșani.

Art. 2. (1) În documentele emise şi corespondenţă  Direcția de Asistență Socială Petrila se va identifica cu următorul antet: Consiliul Local al Orașului Petrila  – Direcţia de Asistenţă Socială Petrila.

            (2) Direcția de Asistență Socială Petrila are ştampilă proprie, în formă rotundă, cu următorul conţinut: Consiliul Local al Orașului Petrila  – Direcţia de Asistenţă Socială Petrila

Art. 3.  Durata de funcționare a Direcției de Asistență Socială Petrila  este nelimitată.

Art. 4. Direcția de Asistență Socială Petrila îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare, care va fi adaptat la nevoie conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată şi HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, respectiv a Legii nr.215/2001 privind administrația public locală, republicată, actualizată.

 

 

CAPITOLUL 2      PATRIMONIU  ŞI   FINANŢE

 

Art. 5. (1) –  Direcția de Asistență Socială Petrila are un patrimoniu propriu, format din bunurile mobile şi imobile din dotare (preluate pe bază de protocol de la Primăria orașului Petrila), procurate din fondurile puse la dispoziţie de către Consiliul Local al orașului Petrila, precum şi cele provenite din finanţări, donaţii, sponsorizări şi colaborări.

Art. 6. (1) – Finanțarea  Direcției de Asistență Socială Petrila se asigură din bugetul local .

           (2)  Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

Art. 7.   Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Petrila exercită funcţia de ordonator terțiar de credite ;  

Art. 8. Direcția de Asistență Socială Petrila îşi va putea completa veniturile din orice sursă permisă de lege – altele decât cele bugetare.

Art. 9. Veniturile extrabugetare ale Direcției de Asistență Socială Petrila se încasează, administrează, utilizează şi contabilizează de către aceasta potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. Execuţia de casă a bugetului Direcției de Asistență Socială Petrila se ţine de către Compartimentul Economico-Financiar și Administrativ din cadrul direcției, pentru serviciile funcţionale.

Art. 11.  Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora.

 

 

CAPITOLUL 3     OBIECTUL DE ACTIVITATE ȘI ATRIBUȚII 

 

Art.12. (1) – Direcția de  Asistență Socială Petrila este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

             (2) Complementar realizării măsurilor de asistenţă socială, Direcția de Asistență Socială Petrila, asigură servicii de asistență medicală școlară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.13. (1) –   În aplicarea politicilor sociale direcția îndeplinește în principal următoarele funcții:

            a) de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

            b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

            c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

            d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;

            e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;

            f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;

            g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

            h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.

 

Art. 14. Atribuţiile Direcției de Asistență Socială Petrila, conform Anexei nr.2 la H.G. nr. 797/2017  pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, sunt următoarele:

(1)  Beneficii de asistenţă socială

    a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;

    b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;

    c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;

    d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială şi le prezintă primarului pentru aprobare și semnare;

    e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

    f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;

    g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

    h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;

    i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;

    j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

    (2) Administrare şi acordare servicii sociale

    a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia;

    b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

    c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

    d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

    e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

    f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;

    g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;

    h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

    i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;

    j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;

    k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

    l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

    m) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;

    n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor <LLNK 12011   292 12 222 113 41>art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei ulterioare;

    o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

    p) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

 

Art. 15. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială Petrila are următoarele obligaţii principale:

    a) asigurarea informării comunităţii;

    b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

    c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;

    d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;

    e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.

 

Art. 16.  În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială Petrila, realizează următoarele:

    a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

    c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

    d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;

    e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;

    f) acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de acţiune;

    g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

    h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la <LLNK 12011   292 12 222  46 30>art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.

 

Art. 17 .  (1)  Direcția de Asistență Socială Petrila are drept scop acordarea de servicii sociale, destinate:

 1. prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială care sunt adresate persoanelor şi familiilor fără  venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate și pot fi următoarele :

a) servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/ reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;  

      b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;   

      c) centre care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;

      d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;

      e) servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;

     f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia

              B) prevenirii şi combaterii violenţei domestice și pot fi: centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor.

              C)  persoanelor cu dizabilităţi pot fi

     a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităţi,precum și în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale

     b)servicii de asistență  şi suport.

 D) Complementar acordării serviciilor prevăzute la  C), în domeniul protecției persoanei cu dizabilități, Direcția:

a)  monitorizează şi analizează situaţia copiilor precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor;

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

c) consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

d) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

 e) monitorizare şi analizare a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;

f) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

g) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;

h) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;

i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;

j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.

k) acordă servicii de găzduire, îngrijire, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate.

E)  Persoanelor vârstnice pot fi următoarele :

a)  servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea

b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.

F) Protecţiei şi promovării drepturilor copilului,  sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.

G) Complementar  acordării serviciilor prevăzute la F), în domeniul protecţiei copilului, Direcţia de asistenţă socială Petrila:

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le acordă, în condiţiile legii;    

e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;     g) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;

i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;

j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;

k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială etc

 

 

CAPITOLUL 4    STRATEGIE ȘI PLAN DE ACȚIUNE

 

Art. 18 .  (1)  Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații : obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimate.

 (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Direcție în exercitarea atribuțiilor specifice.

Art. 19 . Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcție, fie de către Primăria orașului Petrila prin serviciul/angajații de specialitate, fie prin contractarea unor servicii de specialitate și conține cel puțin următoarele informații :

a) caracteristici teritoriale ale unității administrativ-teritoriale;

b) nivelul de dezvoltare socio-economică și culturală a regiunii;

c) indicatori demografici cum ar fi : structura populației, după vârstă, sex, ocupație, speranță de viață la naștere, speranță de viață sănătoasă la 65 de ani, soldul migrației, etc;

d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social etc., precum și estimarea numărului de beneficiari;

e)tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerii acestora.

Art. 20 .  Planul anual de acțiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cea a județului Hunedoara și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Art. 21 .  Planul anual de acțiune cuprinde, pe langă activitățile prevăzute la art. 20, planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale

Art. 22 .  Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale, în funcție de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

Art. 23 .  La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unității administrative-teritoriale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

Art. 24 .  Anterior aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local a planului anual de acțiune, Direcția îl transmite spre consultare Consiliului Județean.

Art. 25 .  În situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul annual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

 

 

CAPITOLUL 5     CONDUCERE ȘI STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

 

5.1. CONDUCEREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA

Art. 26.   Conducerea Direcţiei de Asistență Socială Petrila se asigură de

 • Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Petrila – subordonat Consiliului local al orașului Petrila, respectiv primarului.

• Colegiul director al Direcției de Asistență Socială  Petrila

 (2)  Directorul executiv are calitatea de funcţionar public.

 Art. 27.   Funcția de director se ocupă în condițiile legii.

Art. 28.  (1)  Candidații pentru ocuparea postului de director/director executiv trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenţă:

 1. asistenţă socială sau sociologie;

 2. psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;

 3. drept;

 4. ştiinţe administrative;

 5. sănătate;

 6. economie sau management, finanţe, contabilitate.

 1. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director/director executiv şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2) cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 2. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director executiv se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de către primar, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29.  (1) Directorul executiv al Direcţiei de Asistență Socială Petrila asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. 

 (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Directorul executiv emite dispoziţii.

 (3) Directorul executiv reprezintă Direcţia, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(4)  Directorul/Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 a) Exercită atribuţiile ce revin Direcţiei în calitate de persoană juridică;

 b) Exercită funcţia de ordonator terțiar de credite;

c) Intocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi le înaintează Primăriei Orașului Petrila în vederea aprobării de către Consiliului Local;

d) Elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului director;

e) Elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţire a activităţii, pe care le prezintă spre avizare colegiului director;

f) Numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei, potrivit legii;

g) Elaborează şi propune spre aprobare consiliului local organigrama și statul de funcții pentru Direcţie, având avizul consultativ al colegiului director;

 h) Controlează activitatea personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială Petrila;

 i) Aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale

 

  (5) Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului local.   

 (6) În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre angajați, desemnat prin dispoziţie a directorului executiv, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei.

Art. 30.  Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv al Direcţiei se fac cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice sau personalului contractual.

 Art. 31.  (1) Colegiul director al Direcţiei este compus din:

a) secretarul unităţii administrativ-teritoriale;

b) directorul executiv al Direcţiei;

c) 1 angajat din compartimentul de beneficii sociale;

d) 1 angajat din compartimentul de servicii sociale;

e) 2 şefi/angajați ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară;

f) 2 reprezentanţi ai partenerilor sociali.    

(2) Componenţa colegiului director este stabilită prin hotărâre a Consiliului local al orașului Petrila

(3) Preşedintele colegiului director este secretarul unităţii administrativ-teritoriale. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv al Direcţiei.

(4) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului executiv.  

(5) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(6) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, primarul unităţii administrativ- teritoriale şi alţi consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director.   

(7)  Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) analizează activitatea Direcţiei şi propune  directorului executiv al Direcţiei măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia;

b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; avizul este consultativ; 

c) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi al planului anual de acţiune, precum şi rapoartele de activitate ale Direcţiei; avizul este consultativ;  

d) propune consiliului local modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;

e) propune consiliului local includerea în programul de dezvoltare economică locală a unei componente privind serviciile sociale;

f) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul local, în condiţiile legii. 

(8)  Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului local.

 Art. 32. Conducerea Direcției de Asistență Socială Petrila acţionează permanent în vederea îndeplinirii la  timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin prin legi, decrete, hotărâri, ordine, dispoziţii şi a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul Regulament.

 

5.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA

Art. 33.  Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent aparatului propriu al Direcţiei se aprobă prin hotarare a Consiliul Local al orașului Petrila, la propunerea conducerii Direcției de Asistență Socială, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi ţinând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea Direcţiei.

Art. 34.  Consiliul local al orașului Petrila aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei, pe baza prevederilor regulamentului-cadru din Hotararea Guvernului nr.797/2017.

Art. 35. Atribuțiile Direcției se completează cu alte atribuții prevăzute de lege, în funcție de caracteristicile sociale ale unităților administrative-teritoriale.

 (1) Angajarea salariaţilor se face în condiţiile legii, în limita posturilor din organigrama Direcției de Asistență Socială Petrila.

(2) Personalul Direcției de Asistență Socială Petrila este alcătuit din funcţionari publici și personal contractual. 

Art. 36. (1) Atribuţiile personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială Petrila sunt stabilite prin fişa postului şi prin dispozitii ale directorului executiv. 

(2) Şeful ierarhic superior stabileşte pentru personalul din subordine atribuţiile de serviciu, în funcţie de specificul postului şi de modificările ce intervin în domeniul de activitate – în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar conducerea instituţiei le aprobă.

 Art. 37. Drepturile, îndatoririle şi răspunderea funcţionarilor publici sunt prevăzute în Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, completată cu legislaţia în vigoare. Art. 38.  Drepturile, îndatoririle şi răspunderea  personalului contractual sunt prevăzute în Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, completată cu legislaţia în vigoare.

Art. 39. Programul de lucru şi măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de disciplină a muncii pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială  Petrila se stabilesc prin Regulamentul intern, în baza  actelor normative în vigoare.

Art. 40.  Ordinele de deplasare în interes de serviciu pentru personalul din cadrul instituţiei se aprobă de către directorul executiv.

Art. 41.  (1) Personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială Petrila are obligatia:

a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 b) să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea profesiei;

c) să respecte intimitatea beneficiarilor;

d) să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale şi furnizorii de servicii sociale;

e) să respecte etica profesională;

f) să implice activ beneficiarii de servicii sociale şi, după caz, familiile acestora în procesul decizional şi de acordare a serviciilor sociale;

g) să respecte demnitatea şi unicitatea persoanei.

 (2).Personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială Petrila este obligat să respecte regulamentul de organizare şi functionare precum și regulamentul  intern  al Direcției .

Art. 42.  Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială Petrila este  următoarea:

 1. Compartiment servicii sociale și intervenții în situații de urgență, de abuz, neglijare

 2. Compartiment monitorizare persoane cu dizabilități, asistenți personali, persoane vârstnice

 3. Compartiment beneficii de asistență socială și prevenire marginalizare socială

 4. Compartiment economic-financiar, resurse umane

 5. Compartiment Cantina de ajutor social

 6. Compartiment administrativ, achiziții, autorizare, avizare

 7. Compartiment juridic

 8. Compartiment comunicare, registratura, relații cu publicul și evaluare inițială

 9. Compartiment asistență medicală școlară

 

Art. 43. Atribuții și sarcini specifice:

 

1.Compartimentul servicii sociale și intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare îndeplineşte următoarele atribuții principale:

-acordă servicii destinate copilului şi/sau familiei (conform prevederilor legislaţiei din domeniul asistenţei sociale şi din domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului);

-monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;

-realizează și planifică activități și măsuri în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

-identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

-asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile;

– acordă consiliere şi îndrumare copiilor şi familiilor în situaţie de risc în scopul prevenirii luării măsurii de protecţie în regim de urgenţă; 

– acordă servicii de consiliere copiilor abuzaţi şi neglijaţi şi familiilor acestora;

-asigură şi urmăreste aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, cerșetorie, precum şi a comportamentului delincvent;

-vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii şi urmăresc modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

-înaintează propuneri primarului si colegiului director, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;

-urmăreste evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;

-colaborează cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri și neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun;

-realizarea demersurilor prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului abandonat precum și întocmirea documentației pentru clarificarea situației juridice a  acestuia;

-colaborează cu Poliția, Instanțele de judecată, Notari publici și alte instituții ale statului

-îndeplinește atribuțiile de autoritate tutelară

-monitorizează situațiile copiilor aflați cu masură de protecție;

-monitorizarea situațiilor minorilor care se află in situații de risc de abandon scolar;

-instrumentarea cazurilor cu minori care au comis fapte antisociale și monitorizarea acestora;

-sprijin în vederea întocmirii documentației în cazurile de adoptie;

-consiliere și îndrumare în cazurile de violență domestică;

-întocmirea rapoartelor de monitorizare tutelă și plată a alocației de plasament

-efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane

– evaluarea situației copilului și a familiei acestuia prin efectuarea anchetei sociale si întocmirea planului de servicii acolo unde situația o impune

-realizează demersurile necesare pentru stabilirea identității copilului abandonat conform prevederilor legale

-monitorizează copiii cu părinții plecați în străinătate;

– ține evidența copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinatate;

– consilierea și informarea părinților cu copii asupra riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinatate precum și cu privire la obligatiile ce le revin în situația în care intentionează să plece în străinatate;

– monitorizarea modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate;

– realizarea demersurilor prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului in situaţia copilului găsit în familie sau într-un loc public, precum şi a celui părăsit de părinţi în alte unităţi sanitare, a cărui naştere nu a fost înregistrată;

-participă, împreună cu structura cu atribuții în acest sens stabilită prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea, monitorizarea și indrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern conform prevederilor legale în vigoare;

– acordă servicii de consiliere părinţilor în scopul prevenirii abandonului  copilului în spital;

 

 

 

2.Compartimentul de monitorizare persoane cu dizabilități, asistenți personali și persoane vârstnice îndeplineşte următoarele atribuții principale:

-includerea nevoilor persoanelor cu handicap şi ale familiilor acestora în toate politicile, strategiile şi programele de dezvoltare locală;

-asigurarea accesului liber, egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora, educaţia permanentă şi formarea profesională de-a lungul întregii vieţi;

-asigurarea de servicii de consiliere şi informare a persoanelor cu dizabilitate sau a familiilor acestora;

-colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii publice în vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilitate în instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, centre de zi, etc.);

-întocmirea de anchete sociale în vederea angajării, menţinerii sau încetării contractului de muncă al  asistentului personal, pentru persoanele cu handicap grav;

-monitorizează şi evaluează activitatea asistenților personali;

-identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;

-monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de a implementa planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

-monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;

-monitorizează prestarea, pentru persoana cu handicap grav, a tututror activităţilor şi serviciilor prevăzute în contractul individual de muncă încheiat cu asistenții personali, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; 

-asigură promovarea conceptului potrivit căruia persoana cu handicap încadrată în muncă reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi, în special, pentru comunitatea căreia aparţine; 

-să diversifice şi să susţină diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru persoana cu handicap şi familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistată, etc.; 

-să promoveze serviciile de mediere pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap; 

-să iniţieze programe specifice care stimulează creşterea participării pe piaţa muncii a forţei de muncă din rândul grupurilor supuse riscului major de excluziune socială. 

-întocmirea anchetelor sociale pentru persoane cu dizabilităţi, în vederea (re)evaluării (re)încadrării în grad de handicap;

– verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare și întocmește documentația în vederea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoane cu handicap grav;

-monitorizarea asistenţilor personali şi a persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizaţie lunară;

-întocmirea situaţiilor statistice privind persoanele cu handicap;

-colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

-colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu

– anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap grav, cât şi obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia  ori prezintă un referat detaliat şefului direct, care, în funcţie de caz, face propuneri cu privire la sancţionarea acestora ;

– asigură activitățile, împreună cu angajatul desemnat în acest sens pentru efectuarea instructajului asistenţilor personali în domeniul SSM şi PSI în funcție de tematica propusă;

– întocmește raportul de activitate al asistenților personali, care se prezintă semestrial Consiliului Local;

– consilierea familiei privitor la dreptul la educație pentru toți copiii, importanța și prioritatea educației incluzive și serviciile specializate de care beneficiază copilul în urma orientării școlare și profesionale de către COSP, cu precizarea faptului că frecventarea unei unități antepreșcolare de educație timpurie se poate face începând cu vârsta de 3 ani, cu sau fără orientare școlară de către COSP;

– consilierea familiei privitor la importanța abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia și planificarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor, ca parte a demersurilor de încadrare în grad de handicap, respectiv ale orientării școlare și profesionale de către COSP sau de sine stătător la solicitarea părinților/reprezentantului legal;

-consilierea familiei privitor la actele necesare întocmirii dosarului pentru încadrarea în grad de handicap, traseul și procedurile de obținere a acestor acte;

-consilierea familiei privitor la actele necesare întocmirii dosarului pentru orientarea școlară și profesională de către COSP, traseul și procedurile de obținere a acestor acte.

-întocmește evaluarea socială care presupune analiza, cu precădere, a contextului familial, a calității mediului de dezvoltare a copilului – locuință, hrană, îmbrăcăminte, igienă, asigurarea securității fizice și psihice, inclusiv a factorilor de mediu ca bariere și facilitatori, precum și a factorilor personali.

-în cadrul procesului de monitorizare a planului de abilitare-reabilitare, între DAS Petrila și părinții/reprezentantul legal al copilului încadrat în grad de handicap, se încheie un contract cu familia pe durata valabilității planului ;

-întocmește rapoarte de monitorizare pentru copiii din familie încadrați în grad de handicap în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor din plan, identificarea dificultăților de implementare a planului și găsirea de soluții de remediere, astfel încât copilul să beneficieze de abilitare-reabilitare optimă.

-realizează reevaluarea semestrială pentru fiecare copil  încadrat în grad de handicap, a obiectivelor din planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii individualizat urmărește eficiența beneficiilor, a serviciilor și a măsurilor de intervenție.

-consilierea persoanelor cu handicap privitor la drepturile de care beneficiază în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-acordarea  facilităților  local pentru persoanele cu handicap (bilete  de călătorie pentru mijloacele de transport în comun, legitimații–card de parcare, roviniete);

-monitorizează şi administrează serviciile sociale şi activităţile adresate persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de vulnerabilitate

-monitorizează şi analizează situaţia persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de vulnerabilitate aflate în evidenţă şi modul de respectare a drepturilor acestora asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante

-iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale sau activităţi centrate pe persoana vârstnică, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private

-efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele vârstnice, fără aparținători, în vederea facilitării integrării sociale în microcolectivitate, facilitării accesului persoanei la serviciile din sfera asistenței și protecției sociale, oferirea de informații vizând serviciile sociale acordate, încurajarea și ajutarea persoanelor în cauză să devină independente

-analizează situaţia în teren, întocmesc anchete sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi aparţinătorii legali ai acestora în vederea internării/menţinerii în centre de asistenţă şi îngrijire specializată

-analizează situaţia în teren, întocmesc anchete sociale pentru persoanele cu dizabilităţi sau aflate în incapacitate temporară la solicitarea instanțelor de judecată sau a altor instituții

 

3. Compartimentul beneficii de asistență socială și prevenire marginalizare socială îndeplineşte următoarele atribuții principale:

– preluarea, verificarea şi instrumentarea cererilor privind acordarea beneficiilor și prestaţiilor, în  conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare;

                       a) – ajutor social;

                       b) – hrană calda sau rece;

                       c) – ajutor de urgență;

                       d) – alocaţia de stat pentru copii;

                       e) – alocaţia pentru susţinerea familiei;

                       f) – indemnizaţia privind creşterea şi îngrijirea copilului;

                       g) – stimulentul educaţional sub formă de tichet educaţional pentru preşcolarii                       care frecventează cursurile unei gradiniţe de stat;

                       h) –  ajutorul pentru incalzirea locuintei.

-efectuarea anchetelor sociale pentru stabilirea dreptului la prestațiile solicitate în conformitate  cu prevederile legale în vigoare;

-întocmirea documentației necesare stabilirii drepturilor la prestațiile sociale solicitate;

-efectuarea periodică a anchetelor sociale de reevaluare pentru persoanele singure si familiile beneficiare de prestații sociale ;

-întocmirea documentației necesare respingerii, modificării, suspendării și încetării dreptului la prestațiile sociale, pentru persoanele singure si familiile cu venituri reduse;

-înregistrează şi comunică organelor prevăzute de lege, celor interesaţi, în termen, dispoziţiile Primarului de acordare a diferitelor beneficii

-pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează primirea, verificarea cererilor şi întocmirea situatiilor centralizatoare lunare;

-întocmirea și transmiterea documentațiilor necesare acordării ajutorului pentru încalzirea locuinței către instituțiile implicate în acordarea acestor beneficii;

-întocmirea și transmiterea situațiilor statistice lunare către instituțiile implicate în acordarea ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinței / alocației de stat pentru copii / alocației de susținere a familiei;

-întocmirea situațiilor cu persoanele care au dreptul la acordarea unor beneficii de asistență socială;

-întocmeste rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri în ceea ce privește activitatea compartimentului, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local ;

-efectuează verificările şi înregistrează actele doveditoare prezentate de solicitanţi;

-colaborează cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara în domeniul ajutorului social, alocaţiei pentru susţinerea familiei, alocaţiei de stat, indemnizaţiei pentru creşterea copilului și ajutorului pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece;

-asigură transmiterea tuturor datelor şi informaţiilor solicitate în acest domeniu;

-asigură în cadrul programului de relaţii cu publicul asistenţă şi sprijin în întocmirea  documentaţiilor de către solicitanţi;

-rezolvă corespondenţa primită;

-asigură monitorizarea beneficiarilor de prestații sociale;

-îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

-colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

-exercitarea şi altor atribuţii stabilite prin lege sau  alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale primarului  sau primite de la şefii ierarhic superior

-servicii de consiliere a persoanelor care au executat o măsură privativă de libertate, în vederea susținerii reinserției sociale a acestora, cazare temporară, orientare profesională;

– colaborarea cu alte organizaţii sau instituţii furnizoare de servicii sociale pentru a asigura reinserţia socială a victimelor violenţei în familie/ traficului de persoane/ persoanelor care au executat o măsură privativă de libertate

– Efectuarea și întocmirea anchetelor sociale în vederea acordării sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului național de protecție socială „Bani de liceu”

-Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane

 

 

4. Compartimentul economico-financiar, resurse umane îndeplineşte următoarele atribuții principale :

-fundamentează și întocmește în colaborare cu compartimentele din cadrul instituției  proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli atât pentru sumele provenite din alocaţii bugetare cât şi din alte surse  precum și propunerile de rectificare a acestuia pentru finanţarea măsurilor de asistenţă  socială și îl  inaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;

– urmăreşte încadrarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate;

– asigură înregistrarea cronologica și sistematică a operațiunilor patrimoniale;

– asigură înregistrarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în evidenţele contabile;

– urmărește operarea la zi a actelor de bancă și alte documente contabile;

-urmărește contabilitatea cheltuielilor pe tipuri de cheltuieli după natura sau destinația lor;

-asigură înregistrarea plaților de casa și a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificației bugetare potrivit bugetului aprobat;

-întocmirea lunară a balanţei de verificare şi a conturilor de execuţie bugetară;

-întocmirea lunară a contului de execuție bugetară;

-întocmește raportarile financiare lunare, trimestriale, anuale și le depune la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta;

-întocmește raportările financiare lunare, trimestriale, anuale și le depune online în sistem FOREXEBUG;

– trimestrial şi anual întocmeşte situaţii financiare care cuprind : bilanţ, cont de execuţie şi anexe;

– organizează, participă şi controlează inventarierea anuală a mijloacelor materiale şi băneşti;

– înregistrează documentele primite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv;

– întocmește ordinele de plată;

– întocmește cec-urile pentru ridicarea de numerar din conturile unității;

-primește și verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele insoțitoare privind mișcarea corectă și exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoțitoare ;

-prezintă documentele de plată la Trezorerie și efectuează plăți din creditele deschise de către ordonatorul principal de credite;

-întocmește propunerile de angajare a unor cheltuieli, angajamentele bugetare individuale/globale și  ordonanțările de plată;

– asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile instituției față de Bugetul de Stat, Bugetul asigurărilor Sociale și altor obligații față de terți;

-întocmește notele de fundamentare pentru deschiderea creditelor bugetare pe capitole și titluri de cheltuieli urmărind totodata încadrarea în prevederile bugetare aprobate ;

 

Resurse umane:

-Ține evidența dosarelor profesionale ale salariaților institutiei, a asistenților personali și  mișcarea  personalului și operează pe Revisal;

-Ține evidența declarațiilor de avere și de interese  pentru funcționarii publici din cadrul Direcției și le transmite anual Agenției Naționale de Integritate;

– Execută  lucrări  referitoare  la  încadrarea, modificarea raporturilor de serviciu, transferarea, detașarea, delegarea, încetarea activității personalului   din cadrul  instituției ;

– Execută  lucrări  referitoare  la modificările care intervin în salarizarea personalului din cadrul Direcției;

-Intocmește documentația necesară în vederea aprobării în ședintele Consiliului  Local a modificărilor survenite în organigrama și statul de funcții al Directiei ; 

-Intocmește  documentațiile necesare  pentru  organizarea  concursurilor   sau  a  probelor  de  verificare pentru ocuparea posturilor vacante  ;

– Intocmește  documentațiile necesare   pentru  organizarea  concursurilor de recrutare a personalului;

– Intocmește documentele necesare pentru numirea în funcții sau încadrarea în muncă a personalului nou angajat ;

– Stabilește salariile angajaților Direcției și a asistenților personali;

– Intocmește  documentațiile necesare   pentru  organizarea  concursurilor de promovare  în clase și trepte profesionale pentru angajații Direcției ;

– Colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor  Publici în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;

– Execută  lucrări  referitoare  la  încadrarea în muncă  a asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav conform legislației în vigoare;

– Intocmește și  eliberează adeverințe  solicitate  de  personalul  angajat  sau  de  foștii  salariați  ai  instituției, referitoare  la  calitatea  de  persoana încadrată, salarizare,  vechime în  muncă, aprecieri  și  calificative  obținute  sau,  după caz, recomandări  asupra  activității  desfășurate  în  institutie ;

– Execută  lucrări  referitoare  la  pensionarea  angajaților din cadrul instituției când îndeplinesc condițiile de pensionare ;

– Intocmește pontajul pentru angajații Direcției și asistenții personali ;

– Intocmeşte statele de plată pentru salariații instituției și pentru asistenții personali;

– Intocmește lunar situaţia recapitulativă privind plata salariilor;

– Inregistrează în programul de salarizare toate datele necesare privind angajații  Direcției;

– Calculează corect drepturile salariale referitoare la indemnizațiile pentru incapacitate temporara de muncă, indemnizația de maternitate, a ajutorului de deces ;

– Calculează corect și ține evidența concediilor de odihnă având în vedere efectuarea acestora până la sfarșitul anului;

– Intocmește situația reținerilor din salarii pentru a putea efectua viramentele acestora;

– Intocmește și transmite lunar la banci situația privind efectuarea plății salariilor pe card;

-Lunar întocmeşte şi depune declaraţiile privind obligatiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența  nominală a persoanelor asigurate;

– Intocmește și transmite situațiile statistice privind posturile din cadrul instituției și a drepturilor salariale;

– Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale Primarului sau orice alte sarcini încredințate de șefii ierarhici superiori îndeosebi cele ce  vizează activitatea Direcției de asistență socială și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 

 

5. Compartimentul Cantina de ajutor social îndeplineşte următoarele atribuții principale:

-preluarea, verificarea şi instrumentarea cererilor privind acordarea de hrană la cantina de ajutor social în conformitate cu  prevederile legale în materie în vigoare;

-efectuarea anchetelor sociale pentru stabilirea dreptului la prestațiile solicitate;

-întocmirea documentației necesare stabilirii drepturilor la prestațiile sociale solicitate;

-efectuarea periodică a anchetelor sociale de reevaluare pentru persoanele singure și familiile beneficiare de prestații sociale ;

-întocmirea documentației necesare respingerii, modificării, suspendării și încetării dreptului la prestațiile sociale;

-înregistrează şi comunică organelor prevăzute de lege, celor interesaţi, în termen, dispoziţiile Primarului de acordare a diferitelor beneficii

-ține evidența zilnică a beneficiarilor de hrană caldă sau rece;

– asigură prepararea, servirea şi desfacerea alimentelor, pregătirea personalului, condiţiile de sănătate şi condiţiile de igienă, protecţie şi manipulare a alimentelor de către acest personal, resturile de mâncare, igiena şi dezinfecţia spaţiului de gătit, spaţiului de servire a mesei, spaţiilor de depozitare a alimentelor, se vor supune regulilor şi vor respecta obligaţiile conform cerinţelor ISO 22000:2005 şi a HACCP implementate la Cantina de ajutor social

-distribuie alimente, ajutoare, ș.a. prin diferite programe  ( POAD )

-gestioneaza si distribuie laptele praf conform OMSF 402/2001

 

6. Compartiment administrativ, achiziții, autorizare, avizare îndeplineşte următoarele atribuții principale:

-răspunde de buna gospodărire a dotării cu bunuri pentru direcție și urmărește gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

întocmește documentația pentru achiziționarea și aprovizionarea cu materiale necesare bunei funcționări a activitățiilor din cadrul direcției în conformitate cu solicitările primite și aprobate de conducătorul instituției

urmărește executarea în bune condiții a lucrărilor de întreținere și reparații, informând asupra stadiului în care se află lucrările

întocmește notele de recepție și bonurile de consum pentru bunurile achiziționate pentru buna funcționare a direcției

centralizează referatele care cuprind necesarul de rechizite, obiecte de inventar, mijloace fixe de la toate compartimentele și împreună cu conducătorul unității stabilește valoarea, astfel incât să se încadreze în creditele bugetare aprobate în acest scop

verifică și ia măsuri pentru asigurarea funcționării rețelei de internet, a legăturilor telefonice, fax din instituție

se preocupă de întocmirea listei de investiții, a alocării fondurilor necesare și organizarea achiziționării de bunuri conform dispozițiilor legale

-elaborează Programul anual de achiziții publice și prestări de servicii, pe baza necesităților și priorităților comunicate de compartimentele direcției;

-operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor, când situația o impune, cu aprobarea Directorului instituției;

-realizează punerea în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor și lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziție publică;

-concepe/redactează și elaborează documentele pentru organizarea procedurii de achiziție, diferențiat, în funcție de tipul procedurii (achiziție directă, cerere de ofertă de preț, licitație publică) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-înaintează documentația conducătorului instituției pentru aprobare;

-elaborează notele justificative în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitația deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituției;

– transmite anunțuri în SEAP și pe site-ul Primăriei

întocmește și transmite către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a unui raport anual privind contractele de atribuire, in format electronic până la data de 31 martie a fiecarui an pentru anul precedent.

–  răspunde de activitatea de protecția muncii, PSI, prelucrează normele PSI cu toți salariații institutiei,

-elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție;

-elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru

7.Compartimentul juridic îndeplineşte următoarele atribuții principale:

– colaborează și acordă consultanță juridică tuturor compartimentelor din cadrul  Directiei de Asistență Socială, precum și persoanelor fizice beneficiare ale serviciilor direcției

redactează proiecte de hotărâri, referate și rapoarte de specialitate, dispoziții, regulamente, ordine, instrucțiuni, precum și alte acte privind activitatea juridică a  Directiei de Asistență Socială;

-avizează asupra legalității măsurilor care urmează a fi luate în desfășurarea activității, precum și asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonală a  Directiei de Asistență Socială;

-întocmește contracte sau orice alte acte cu caracter juridic, în legătură cu activitatea instituției – orice fel de modele de contracte, în funcție de raporturile contractuale ale  Directiei

-asigură, în condiţiile legii, reprezentarea instituției, a serviciilor din subordine, în faţa instanţelor judecătoreşti, ori în fața oricăror autorități, precum și în relațiile cu terți, persoane fizice și juridice;

-asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată urmărind:

– redactarea, semnarea şi depunerea la registratura instanţelor a actelor de procedură, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi alte asemenea în termenele legale;

– pregătirea şi depunerea la dosare în termen legal, a materialelor probatorii (înscrisuri, martori, expertize);

–  urmărirea soluţiilor pronunţate de instanţe şi promovare, acolo unde este cazul, a căilor de atac ;

– asigură comunicarea hotărârilor judecătoreşti, iar în lipsa acestora, a certificatelor de soluţie, compartimentelor de specialitate ale Direcției, în scopul punerii în aplicare a acestora;

– ia măsurile necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi comunicarea acestora compartimentului financiar-contabil şi execuţie bugetară.

-formulează cererile introductive, înaintează acțiunile judecătorești și întocmește dosarele pentru instanță în orice tip de litigiu în care instituția are calitate procesuală activă potrivit legii sau calitate procesuală pasivă în urma acțiunilor formulate de terți;

-realizează documentațiile de atribuire și susține procedurile de achiziție publică, pentru produse, servicii și lucrări în interesul instituției;

-atribuțiile de membru în comisiile de evaluare din cadrul procedurilor de achiziție publică, în comisiile de inventariere a patrimoniului, la decizia conducătorului unității;

-participă la redactarea, verificarea și semnarea în calitate de parte a contractelor de întreținere a persoanelor vârstnice, conform Legii 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, la solicitarea notarilor publici sau a părților contractului de întreținere;

-aplică viza de legalitate pe contractele de prestări a serviciilor pentru beneficiarii înscriși în centrele din structura Direcției de Asistență Socială;

-completarea și/sau modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției;

-îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, la dispoziția expresă a directorului executiv;

-propune încheierea de protocoale de colaborare între Direcția de Asistență Socială a Orașului Petrila, inspectoratul scolar judetean, directia judeteana de sănătate publică a județului Hunedoara, serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, agenția județeană pentru plați și inspecție socială și cu alți reprezentanți ai societații civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale în funcție de nevoile identificate la nivel local;

-încheie contracte de sponsorizare cu persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate

 

8. Compartimentul comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială îndeplineşte următoarele atribuții principale :

-înregistrează corespondența în registrul electronic de intrare – ieșire al instituției;

-organizează și coordonează activitatea de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor din cadrul instituției;

-înaintează corespondeța conducătorului instituției în vederea repartizării;

-înaintează petițiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora;

-urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsului;

-asigură expedierea răspunsului către petiționar, clasarea și arhivarea petițiilor;

-redirecționează petițiile greșit adresate direcției către autoritățiile sau instituțiile publice care au atribuții în rezolvarea problemelor sesizate, înștiințând petiționarul despre aceasta;

-acordă asistență de specialitate persoanelor în ceea ce privește obiectul de activitate al instituției;

-îndrumă cetățenii în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluționarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize și verificări din partea altor servicii, compartimente se dau solicitanților îndrumările necesare;

-îndrumă cetățenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme civice sau sociale, care nu intră în atribuțiile direcției, către instituțiile în sarcina cărora revin;

-răspunde de aplicarea Legii nr.544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public și a Legii nr.52/2003 – privind transparența decizională;

-pregătește pentru arhivare dosarele, petițiile și documentele care au fost repartizate compartimentului;

-asigură, la solicitarea scrisă sau verbală, accesul cetățenilor la informațiile de interes public;     

-asigură expedierea corespondenței pentru direcție.

– îndeplinește atribuțiile de casier și întocmește documentația ce ține de această funcție

– respectarea disciplinei de casă prin ţinerea la zi a registrului de casă, a încadrării în plafonul de casă;

– urmărește operarea la zi a actelor de casă

 

 

 

 

12. Compartiment asistență medicală școlară îndeplineşte următoarele atribuții principale:

-Medici școlari:

-servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi;

-identifică şi semnalează directorului şcolii şi instituţiilor publice cu atribuţii de control încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali   ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli);

-evaluează, sprijină şi urmăresc modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie fizică);

-asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical (în colaborare cu medicul coordonator, după caz);

-iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe şi a elevilor;

-depistează, izolează şi declară orice boală infectocontagioasă, în funcţie de grupă;

-participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi/contacţi din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi;

-aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicilor epidemiologi;

-iniţiază acţiuni de dezinfecţie-dezinsecţie şi deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau microbiene  tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice acute etc.) din grădiniţe şi şcoli, conform normelor Ministerului Sănătăţii;

-iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic; 

-efectuează triajul epidemiologic după vacanţele şcolare sau ori de câte ori este nevoie;

-asigură asistenţă medicală pe perioada  desfăşurării examenelor naţionale;

-elaborează şi completează împreună cu cadrele medicale medii, pentru sistemul din subordine, raportările curente privind morbiditatea/starea de sănătate înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale  din grădiniţe şi şcoli; 

-examinează, tratează şi supraveghează medical preşcolarii şi elevii, inclusiv pe cei izolaţi, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la  medicul specialist/de familie;  

-medicul, împreună cu directorul unităţii de învăţământ, iniţiază, desfăşoară şi colaborează la organizarea diverselor activităţi de educaţie pentru sănătate în cel puţin următoarele domenii: nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii; activitate fizică;

-prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanţe etnobotanice)  viaţa de familie, inclusiv boli cu  transmitere sexuală (BTS); prevenirea accidentelor rutiere; pregătirea pentru acţiune în caz de dezastre; instruirea grupelor “Sanitarii pricepuţi”, orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos; 

-iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru sănătate  cu părinţii ale căror  teme vizează sănătatea copiilor;

-îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

 -Asistenți medicali din cabinete medicale școlare: 

-controlează igiena individuală a elevilor,  colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate;

-izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii, familia sa, reprezentantul legal;

-constată abaterile de la normele de igienă şi  reglementările  antiepidemice de sănătate publică;

-supervizează corectarea abaterilor, în funcţie  de responsabilităţile stabilite de medic;

-participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi a modului de preparare şi servire a hranei şi la efectuarea periodică a anchetelor privind  alimentaţia preşcolarilor şi elevilor;

-verifică starea de sănătate a personalului  blocului alimentar din grădiniţe şi din cantinele şcolare, în vederea prevenirii producerii de  toxiinfecţii alimentare;

-gestionează, în condiţiile legii şi pe baza  normelor Ministerului Sănătăţii, instrumentarul,  materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor   corectă;

-însoţeşte, după caz, copiii din grădiniţă în situaţia deplasării acestora într-o tabără de vacanţă, pe toată durata acesteia;

-asigură asistenţa medicală în taberele de   odihnă pentru preşcolari, scop în care poate fi detaşat în aceste unităţi;

-urmăreşte aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă,  materialele sanitare şi cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului;

-aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, tratamentul profilactic al preşcolarilor, sub supravegherea medicului colectivităţii;

-efectuează controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor din grădiniţe;

-efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci când este cazul;

-depistează şi izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta;

-participă alături de medicul colectivităţii la examinarea medicală de bilanţ a stării de sănătate  elevilor;

-efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fişele medicale;

-execută activităţi de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică, sănătate şi de morbiditate (incidenţă, prevalenţă etc.);

-acordă, în limita competenţelor, la nevoie,  pentru afecţiuni curente  primul ajutor preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate, apelează Serviciul unic de urgenţă – 112

-efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate cu părinţii, cu copiii şi cu personalul didactic auxiliar din grădiniţă şi, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor şi al  cadrelor didactice;

-participă la programe de educaţie şi instruire  medicală continuă conform reglementărilor în vigoare;

-îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

 –Medici dentiști:  

-efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preşcolarilor şi elevilor şi trimite la specialist cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar;

-examinează, stabileşte diagnosticul şi pentru afecţiuni curente efectuează tratamentul cariilor dentare;

-urmăreşte refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari şi permanenţi;

-efectuează intervenţii de mică chirurgie  stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare);

-depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndrumă pacientul către  serviciul de specialitate;

-acordă primul ajutor în caz de urgenţă, în  limita competenţelor;

-servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos;

-efectuează educaţia preşcolarilor şi elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dentomaxilare;

-identifică şi semnalează nevoile de amenajare şi dotare a cabinetelor directorului unităţii de învăţământ şi autorităţilor publice locale;

-evaluează, sprijină şi urmăresc modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie fizică);

-asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical (în colaborare cu medicul coordonator, după caz);

-iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe şi a elevilor;

-şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru sănătate  cu părinţii ale căror  teme vizează sănătatea copiilor;

-îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

 –Asistenți medicali din cabinete medicale dentare :

-asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, cu  materiale sanitare şi cu instrumentar medical;

-gestionează, în condiţiile legii şi în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele din cabinetul de medicină dentară;

-efectuează şi răspunde de sterilizarea instrumentarului;

-desfăşoară activitate de medicină preventivă  si sănătate  împreună cu medicul dentist şi sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educaţie pentru sănătate, controlul aplicării şi respectării normelor de igienă orodentară, cu  accent pe prevenirea cariei dentare);

-completează, sub supravegherea medicului dentist,  rapoartele statistice curente;

-eliberarea documentelor medicale necesare;

-desfăşoară activitate de medicină curativă  pentru afecţiuni curente  împreună cu medicul dentist şi sub îndrumarea acestuia;

-asigură, în limita competenţelor, primul ajutor în caz de urgenţă preşcolarilor şi elevilor;

-servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos; 

-desfăşoară în colaborare cu cadrele didactice  diverse activităţi de educaţie pentru sănătate în domeniul sănătăţii orodentare;

-iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru sănătatea elevilor;

-participă la lectoratele cu părinţii pe teme  privind sănătatea orodentară a copiilor;

-alte atribuții delegate de către  medicul dentist coordonator

 

 

 

CAPITOLUL   6  DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 44.  Sarcinile, atribuţiile şi competenţele din prezentul regulament pot fi completate şi modificate cu aprobarea Consiliului Local Petrila, ca urmare a modificării structurii organizatorice, în baza noilor prevederi legale în domeniul asistenţei sociale.

Art. 45. Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică atât funcţionarilor publici cât şi personalului angajat cu contract individual de muncă din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Petrila

Art. 46. Funcţionarii publici şi personalul angajat cu contract individual de muncă din cadrul Directiei de Asistenţă Socială Petrila, fiecare în domeniul lor de activitate, sunt în serviciul colectivităţii locale şi asigură satisfacerea cerinţelor cetăţenilor prin aplicarea corectă a legilor, a oricăror acte normative, inclusiv a hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiilor Primarului, cu respectarea normelor de conduită prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 47. Repartizarea sarcinilor concrete de muncă se face pentru fiecare salariat prin fișa postului . Art. 48. Fişa postului va cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile postului, reieşite din legislaţie şi din prezentul regulament.

Art. 49. Fişele posturilor se aprobă de către directorul executiv şi se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcţie de dispoziţiile legale intervenite ulterior.

Art. 50. Directorul Direcției de Asistență Socială Petrila va aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine prevederile prezentului regulament.

Art. 51. Personalul Direcției este obligat să cunoască sarcinile şi responsabilităţile ce revin compartimentului în care este încadrat şi să le îndeplinească întocmai.

 Art. 52.  Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare.

Art.53. Nerespectarea de către angajați a dispoziţiilor regulamentului de organizare şi funcţionare atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau după caz, penală.

Art. 54. –Orice modificare a prezentului regulament va fi supusă aprobarii Consiliului Local al orașului Petrila.

 

                                                                                                   Petrila, la_______________ 2018.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     AVIZAT

                                                                                                    SECRETAR

                                                                                        JR. DĂIAN ADRIANA ELENA 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR PRIMAR

JURCA VASILE